Pravidlá nosenia bariér. ochrany od 03.06.2020

Od stredy 3.júna sa menia pravidlá pre nosenie rúšok, zverejnil ich Úrad verejného zdravotníctva: Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou: - detí do 3 rokov veku, - osôb so závažnými poruchami autistického spektra, - osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti, - vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, - osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre, - osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre, - pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, - žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, - žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, - poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, - deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí, - osoby pri výkone športu, - fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, - osoby nevesty a ženícha pri svadbe, - detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu, - účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, - osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk, - účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020. http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_ruska_02_06.pdf