OZNAM PRE ORGANIZÁTOROV VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

Z dôvodu pandémie COVID-19 a reštrikčných opatrení s platnosťou do 30.06.2020 platia nasledovné pravidlá vzdelávacie aktivity zaradené do zoznamu vzdelávacích aktivít schválených v rámci sústavného vzdelávania:

- v prípade, že vzdelávacia aktivita nebola zrealizovaná a bude realizovaná v inom termíne do konca roku 2020 alebo preložená na rok 2021, organizátor VA nahlási SKP e-mailom na: skp.kancelaria@gmail.com informáciu o zmene termínu a zmenený termín (ak je známy), číslo pridelené vzdelávacej aktivite platí i naďalej - zmena ja zahrnutá v základnom poplatku za schválenie VA (neplatí sa špecifický poplatok)

- v prípade, že vzdelávacia aktivita bola plánovaná od 01.03.2020 v termíne do ukončenia reštrikčných opatrení pre zhromažďovanie osôb (podľa usmernenia hlavného hygienika SR) a VA nebola/nebude vôbec realizovaná, organizátor VA túto skutočnosť oznámi SKP e-mailom na: skp.kancelaria@gmail.com, bude riešené individuálne

- v prípade, že vzdelávacie aktivity prebiehajú dištančnou formou (on-line, webináre), organizátor predloží prezenčnú listinu v štandardnom tlačive - bez podpisov iba s uvedením mena účastníka a prezenčnú listinu podpíše organizátor a garant vzdelávacej aktivity. V takomto prípade garant vzdelávacej aktivity je povinný v správe garanta (na predpísanom tlačive) uviesť, že VA prebehla dištančnou formou a správu predložiť SKP.

- ďalšie VA budú schvaľované časovo v závislosti od uvoľnenia opatrení v súvislosti s COVID -19:

- v prípade, že ste organizátor VA požiadal o schválenie VA pre obdobie marec - jún/2020 (ak ešte nebola schválená), SKP bude organizátora kontaktovať, či jeho záujem o schválenia VA trvá - ak organizátor chce požiadať o schválenie VA a v súčasnosti nie je možné odhadnúť, či bude zrealizovaná, pravidelný organizátor vzdelávacích aktivít môže pri vzdelávacích aktivitách realizovaných v čase marec - jún/2020 tak urobiť i so spätnou platnosťou po zrealizovaní VA (predloží kompletnú dokumentáciu).

Štandardné tlačivá nájdete na www.komorapsychologov.sk včasti DOKUMENTY/PRE ORGANIZÁTOROV VA


UPOZORNENIE:

dovolíme si požiadať organizátorov vzdelávacích aktivít, aby rešpektovali aktuálnu mail. adresu SKP: skp.kancelaria@gmail.com

poštovú adresu pre doručovanie pošty platnú od decembra 2019: Slovenská komora psychológov, Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava

Mgr. Eva Klimová

prezidentka Slovenskej komory psychológov