INFORMÁCIA PRE DOPRAVNÝCH PSYCHOLÓGOV

Informácia z Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru zo dňa 07.04.2020, č. PPZ-ODP1-2020/010212-112:

Odbor dopravnej polície dáva na vedomie, že platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča je zapracovaná v návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. (viď.: ZZ 73-2020 § 143g)

http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:covid-19&Itemid=61

Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 je až do odvolania zrušené vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia.

Vzhľadom na aktuálnu nevykonateľnosť rozhodnutia vo vzťahu k preskúmaniu psychickej spôsobilosti, rozhodnutia o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu a rehabilitačnému programu pre vodičov podľa § 91 a § 91a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) pri nesplnení si povinnosti v lehote určenej alebo stanovenej v rozhodnutí podľa § 91 a § 91a zákona Okresný dopravný inšpektorát pri žiadosti účastníka konania o predĺženie lehoty pred uplynutím lehoty určenej Okresným dopravným inšpektorátom rozhodnutím podľa § 91 a § 91a zákona správny orgán žiadosti vyhovie a rozhodnutím primerane predĺži lehotu s ohľadom na vývoj mimoriadnej situácie. Z uvedeného vyplýva, že takémuto vodičovi nebude odobraté vodičské oprávnenie.

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru dáva na vedomie, že počas trvania mimoriadnej situácie neuvažuje upravovať podmienky a proces odborného poradenstva.

Usmernenie pre dopravných psychológov

1. Odborné poradenstvo nie je možné realizovať dištančným spôsobom, t.j, prostredníctvom telepsychologických služieb (on-line, chat, videokonferencia), nakoľko by neboli dodržané ustanovenia § 31a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení uvedených v prílohe č. 13a vyhlášky.

2. Rehabilitačný program pre vodičov nie je možné vykonávať dištančným spôsobom, t.j, prostredníctvom telepsychologických služieb (on-line, chat, videokonferencia)

3. Osoba, ktorej sa týka rozhodnutie o preskúmaní psychickej spôsobilosti, alebo rozhodnutie o podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa, alebo osoba, ktorej bolo nariadené absolvovať rehabilitačný program pre vodičov, má požiadať príslušný dopravný inšpektorát PZ SR o predĺženie lehoty pred uplynutím stanovenej lehoty. Na základe takto podanej žiadosti im bude predĺženie lehoty schválené. Dopravný psychológ v tomto zmysle informuje osoby dopytujúce sa na tieto úkony.

Odporúčame sledovať informácie na web stránke MV SR v súvislosti s uvoľňovaním opatrení.

4. Všetky úkony dopravných psychológov Slovenská komora psychológov a hlavná odborníčka pre psychológiu PhDr. Katarína Jandová, PhD. odporúčajú do odvolania realizovať iba v nevyhnutných prípadoch za dodržania nasledovných pravidiel:

  • Personál PZS a psychológ dbá pri prevádzke ambulancie/psychologického pracoviska na zvýšenú hygienu (pri psychodiagnostickom vyšetrení klienta prostredníctvom použitia prístroja – napr. PC a i. - zabezpečí PZS pre klienta rukavice, a pokiaľ klient nemá ochranné rúško, psychológ nie je povinný vyšetrenie realizovať), častejšiu dezinfekciu nad rámec bežných odporúčaní (v prípade psychodiagnostického vyšetrenia je odporúčaná dezinfekcia pracovnej plochy, na ktorej klient pracoval, a taktiež dezinfekcia použitých pomôcok po každom klientovi; v prípade, že klient pracoval bez ochranných rukavíc, je dezinfekcia nevyhnutná). V ambulancii/na psychologickom pracovisku je k dispozícii osobitne vyhradená nádoba na infekčný odpad s označením. Personál dezinfikuje (s použitím virucídnych prostriedkov, t. j. podľa štandardných postupov bežne používaných v ambulanciách) miesta, kde dochádza k častému styku klientov aj personálu, ako sú kľučky, operadlá a bočnice stoličiek, toalety. Vhodné je často vetrať priestory ambulancie/psychologického pracoviska i čakární.

  • V prípade osobného kontaktu s klientom pri poskytovaní psychologických služieb sa odporúča dať vyplniť pacientovi pri každej návšteve čestné vyhlásenie s triediacimi vyhláseniami. Vzor Čestné vyhlásenie pacienta nájdete na:

http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:covid-19&Itemid=61

Po podpise čestného prehlásenia psychológ poskytne klientovi psychologickú službu v nevyhnutnej miere. Klient môže vstúpiť do priestorov ambulancie/psychologického pracoviska len s nasadenou bariérovou ochranou tváre (rúško, v krajnom prípade šatka a pod.). Klient pri poskytovaní psychologickej služby nepoužíva respirátor s výdychovým ventilom. Pri vstupe do ambulancie psychológ vyzve klienta a dôkladné umytie si rúk podľa poučenia, prípadne aplikuje alkoholový dezinfekčný prostriedok na jeho ruky, vhodné je použitie rukavíc (v závislosti od vybavenia ambulancie/psychologického pracoviska).

Ak je ktorékoľvek z triediacich vyhlásení v čestnom vyhlásení pozitívne, odporúča sa poskytnúť termín najskôr o 30 dní/prípadne po ukončení platnosti všeobecných nariadení vydaných v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

  • Pri poskytovaní psychologickej služby psychológ, aj personál použijú ochranné prostriedky bariérovej ochrany odporúčané usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prípadne ŠPDTP – COVID-19, v prípade ich momentálneho nedostatku použije rúško.

V situácii, keď personál ambulancie/psychologického pracoviska nedisponuje vôbec ochrannými pomôckami, uzatvorí ambulanciu/psychologické pracovisko pre fyzickú návštevu pacientov/klientov a o situácii informuje lekára samosprávneho kraja a krajského odborníka mailom. PZS však naďalej poskytujte telefonické alebo iné elektronické konzultácie.

  • Uznesenia Vlády SR, Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a Klinického krízového tímu MZ SR pre zdravotníckych pracovníkov sú nadradené tomuto usmerneniu.
  • Psychológ ako zdravotnícky pracovník je povinný postupovať podľa v čase aktuálneho platného Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na http://www.uvzsr.sk/

Info: ku 22.4.2020 platná 7. aktualizácia zo dňa 20. 04.2020:

www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID_19_sposobenym_koronavirusom_SARS_CoV_2_siedma%20aktualizacia.pdf

Mgr. Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov