REGISTER PRÁVNICKÝCH OSÔB - informácia pre držiteľov L1A licencií

V súvislosti zo zákonom 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci (ďalej len „RPO“) a so vznikom zákonnej povinnosti povinných osôb, medzi ktoré patrí i Slovenská komora psychológov, integrovať vlastné zdrojové registre do RPO vznikla SKP povinnosť integrovať evidenciu licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) do RPO.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPO“) platí, že ak ide o právnickú osobu inú než podľa odseku 3, fyzickú osobu - podnikateľa, odštepný závod, podnik zahraničnej osoby, organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby alebo zapísanú organizačnú zložku, je povinná osoba, ktorá vedie evidenciu alebo ktorá koná podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b), povinná skôr, než vykoná zápis do tejto evidencie alebo vydá právoplatné rozhodnutie v tomto konaní, požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa podľa § 4 ods. 5 písm. c), ktorý nemá pridelené identifikačné číslo, požiada o pridelenie identifikačného čísla štatistický úrad prostredníctvom povinnej osoby podľa § 4 ods. 5 písm. c)., teda Slovenskej komory psychológov (v praxi - s vydaním licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe "L1A" komora psychológovi bude zasielať i IČO. V prípade zmeny údajov v licencii "L1A" tieto komora hlási i do RPO).

Podľa § 10 ods. 5 Zákona o RPO sa žiadosť podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorý štatistický úrad zverejní na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy. Podľa ods. 6 citovaného zákonného ustanovenia identifikačné číslo oznámi štatistický úrad v elektronickej podobe bezodkladne po doručení žiadosti povinnej osobe, ktorá o jeho pridelenie požiadala, a ak taká osoba nie je, tomu, komu bolo pridelené; rozhodnutie o pridelení identifikačného čísla sa nevyhotovuje.

Povinná osoba zapíše pridelené identifikačné číslo spôsobom ustanoveným osobitným predpisom do evidencie a použije ho v konaní podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b) alebo ho oznámi tomu, komu bolo pridelené.

Ustanovenie § 10 Zákona sa týka prideľovania IČO v prípade vydávania nových licencií, ale aj v prípade vykonávania nového zápisu do registra právnických osôb (§ 10 ods. 1 Zákona o RPO). Keďže údaj o IČO subjektu je jedným zo základných údajov, ktoré majú byť zapísané v registri právnických osôb, je zrejmé, že by malo byť pridelené všetkým subjektom zapísaným v tomto registri.

Komora je v súlade s ustanoveniami Zákona o RPO je povinná oznamovať údaje o všetkých držiteľoch vydaných licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe "L1A" registru právnických osôb podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len "register právnických osôb"), ktorého správcom je Štatistický úrad SR. Táto povinnosť pre komoru nevzniká pri licencii L1B a L1C.

V súlade s ustanoveniami Zákona o RPO sprístupní Slovenská komora psychológov v krátkom čase informácie o všetkých držiteľoch vydaných licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe registru právnických osôb. Jedným z údajov povinne oznamovaných registru právnických osôb je aj identifikačné číslo (IČO) držiteľa licencie. Držiteľom licencií, ktorým doposiaľ IČO nebolo pridelené, bude v súlade s ustanovením § 10 Zákona o RPO pridelené na základe žiadosti povinnej osoby pred ich zápisom do registra právnických osôb.

Z uvedeného dôvodu komora oslovuje všetkých držiteľov L1A licencií a zasiela im dotazník (tlačivo) na overenie údajov v licencii L1A. Vyplnené tlačivo je potrebné zaslať obratom komore, najneskôr do 25.05.2018.