Orgány SKP

Orgány komory sú volené snemom komory každé štyri roky.

Snem Slovenskej komory psychológov – najvyšší orgán komory

Prezident: štatutárny zástupca komory: Mgr. Eva Klimová

Prezídium - výkonný orgán komory
klimova Mgr. Eva Klimová Prezidentka

klimova

Mgr. Pavol Zámečník Viceprezident

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. Viceprezident

Rada SKP - riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory psychológov:

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

PhDr. Jaromíra Jánošková

Mgr. Eva Klimová

Mgr. Nina Letková

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

PhDr. Peter Sabol

Mgr. Pavol Zámečník

Kontrolný výbor SKP - kontrolný orgán komory

Mgr. František Nociar

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Mgr. Martina Bottová

Mgr. Norbert Uhnák

Ivica Uhríková, MSc.

Disciplinárna komisia SKP - etický a disciplinárny orgán komory

PhDr. Mgr. Alena Heřmánková

PhDr. Hana Ščibranyová

PhDr. Iveta Šefarová, PhD.

Mgr. Petra Zemanová

PhDr. Miroslava Bruncková