Zákon 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.

Dňa 1.6.2010 vstupuje do platnosti zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. októbra 2010, Čiastka 157
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z.

Návrat hore