Informácia pre nových žiadateľov o registráciu

Potvrdenie od zamestnávateľa dáva zamestnávateľ priamo do žiadosti, potvrdzuje podpisom a pečiatkou. Zamestnávateľ musí byť zdravotnícke zariadenie (výhradne ambulancia klinickej alebo poradenskej alebo pracovnej psychológie alebo ústavné zariadenie) alebo mať oprávnenie na výkon zdravotníckej praxe v klinickej alebo poradenskej alebo pracovnej psychológii.
V prípade, že žiadosť obsahuje všetky povinné dokumenty (najmä overené doklady o vzdelaní vrátane osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve, výpis z registra trestov), žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a Prezídium SKP žiadosť schváli, termíny zápisu do registra sú vždy k 1. v mesiaci, následne obdržíte poštou potvrdenie a faktúru s poplatkom v zmysle platnej legislatívy, ktorý je povinnosť uhradiť.
Upozorňujeme, že zápis do registra psychológov je nevyhnutný najmä preto, aby psychológ mohol vykonávať povolanie v zdravotníctve. Registrácia v komore je povinná počas celého obdobia výkonu povolania psychológ ako zdravotnícky pracovnik (viď zákon 578/2004 Z.z.).
Vo vzťahu ku zápisu do špecializačného štúdia sú univerzity s týmto postupom oboznámené, pokiaľ žiadateľ nestihne predložiť doklady k zápisu v SKP k 1.9.2021, je potrebné aby si dohodol s príslušnou univerzitou, že potvrdenie o zápise do registra komory doloží.
Prosíme žiadateľov o registráciu a ich zamestnávateľov, aby rešpektovali stanovený postup, výnimky kapacitne nie je možné realizovať.

Mgr. Eva Klimová
prezidentka SKP
Návrat hore