Pripomenutie povinnosti úhrady faktúr a zaslania dokladov

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si pripomenúť povinnosť uhradiť Slovenskej komore psychológov poplatky za vedenie v registri alebo členské poplatky v prípade členov za rok 2018.

Veríme, že tí z vás, ktorí splatnosť faktúry (ku koncu mája 2018) pravdepodobne vďaka pracovnej zaneprázdnenosti nedodržali, splnia svoje záväzky v najkratšom možnom termíne.

Súčasne pripomíname, že sme vám v apríli 2018 zaslali doklady (súhlasy so spracovaním osobných údajov a zasielaním informácií), ktoré sme žiadali do 25.05. 2018 zaslať späť komore. V prípade, že ste tak neučinili, žiadame o bezodkladné doručenie súhlasov.

Držiteľov L1A licencií sme v apríli 2018 rovnako vyzvali k potvrdeniu informácií v ich licenciách, prípadne požiadanie o zmenu v licencii.

Dovolím si upozorniť, že v septembri 2018 Slovenská komora psychológov bude konsolidovať dáta s registrom právnických osôb a dáta, ktoré ohľadom L1A licencií eviduje vloží do registra právnických osôb. V prípade, že je potrebné v licencii L1A, ktorej ste držiteľom urobiť zmenu alebo zrušiť licenciu, zašlite bezodkladne, najneskôr do 01. 09. 2018 informáciu komore na tlačive, ktoré vám z komory bolo v apríli 2018 zaslané.

Ďakujeme za súčinnosť,

Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP