Vznikol Klub poradenskej psychológie a psychoterapie

Poslanie Klubu poradenskej psychológie a psychoterapie

Slovenská komora psychológov vzala dňa 27.04.2010 na vedomie info prípravného výboru Klubu poradenskej psychológie (PhDr. Zuzana Mardiaková, Mgr. Ľubica Tománková a PhDr. Ivan Valkovič) o tom, že vznikol tento klub a navrhol koncepciu poradenskej psychológie, ako aj úlohy a ciele Klubu poradenskej psychológie na rok 2010 s výhľadom do roku 2020. Klub si predsavzal plniť toto poslanie:

• rozvíjať definíciu a koncepciu špecializácie poradenská psychológia v súlade s rozvojom vedy a profesie psychológie a spoločenských zmien

• spájať psychológov, ktorí sa špecializujú a/alebo zaujímajú o poradenskú psychológiu

• obhajovať záujmy poradenskej psychológie v oblasti psychológie a verejného života, ako aj viesť vo všetkých otázkach, týkajúcich sa podmienok a rozvoja poradenskej psychológie

• podporovať a povzbudzovať rôznorodosť členských charakteristík, pracovných zoskupení, rol a činností

• podporovať integráciu teórie a praxe ako aj ďalších hodnotiacich, vedeckých a aplikovaných aktivít v poradenskej psychológii

• definovať a podporovať vzdelávanie a výcvik v poradenských psychológov po celý život

• vytvoriť a udržiavať štandardy profesionálnych služieb, ktoré ponúkajú poradenskí psychológovia

• podporovať aplikáciu poradenskej psychológie vo verejnom záujme

Klub tieto aktivity rozvíja osobne – doteraz sa uskutočnili štyri stretnutia – a neustále komunikuje elektronicky prostredníctvom e-mailovej skupiny. O svojej činnosti vás bude informovať na tejto webstránke. Administrátorom klubovej stránky je PhDr.Ľudovít Dobšovič, na ktorého sa treba obracať s požiadavkami týkajúcimi sa info na klubovej stránke (uverejňovanie, úpravy atď.).