Čo je štandardizovaný test?

Odpoveď

V aktuálne platnej Vyhláške Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z.z. / novela č.413/2010 Z.z./ je uvedené: „Posudzujúci psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti používa štandartizované psychologické testy a prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii“.

Rada SKP rozhodla, aby Poradný zbor SKP pre psychodiagnostiku navrhol kritéria , podľa ktorých bude SKP posudzovať a garantovať, či je test štandardizovaný. Uvedené kritéria sa budú týkať iba testov používaných pre vyšetrenie vodičov v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Viac informácií:

Stanovisko poradného zboru SKP ku kritériám na štandardizáciu psychologických testov podľa vyhlášky MV č.413/2010 Z.z. 


Kategória

Návrat hore