Legislatíva

Dokladovanie kurzu "prvej pomoci"

Prvá pomoc

 

Vzhľadom na časté otázky, týkajúce sa dokladovania „ prvej pomoci“,   pripomíname, že  vo
Vyhláške MZ SR 366/2005 §2 ods.5  o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania sa mimo iného uvádza :

 


Pri započítavaní kreditov sa prihliada aj nato, či zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky...
Čítať celý článok...

Registrácia

Registrácia v Slovenskej komore psychológov je nevyhnutná pre výkon činnosti zdravotníckeho povolania psychológ. Komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie psychológa, ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských...

Čítať celý článok...

Stanovisko poradného zboru ku kritériám štandardizácie testov

Stanovisko č.1 Poradného zboru SKP ku kritériám na štandardizáciu psychologických testov podľa Vyhlášky MV č.413/2010 Z.z

 

Rada SKP rozhodla, aby Poradný zbor SKP pre psychodiagnostiku navrhol kritéria , podľa ktorých bude SKP posudzovať a garantovať, či je test štandardizovaný. Uvedené kritéria sa budú týkať iba testov používaných pre...

Čítať celý článok...

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia

Vážení kolegovia,

 

obraciam sa opätovne na Vás v súvislosti s predložením návrhu MZ SR na určenie oblasti, ktoré potrebujeme a chceme riešiť v našom odbore.

Dovolujem si Vám predložiť 3 okruhy, ktoré z môjho hľadiska sú aktuálne a perspektívne a na ktorých sa priebežne už aj pracuje, aspoň čiastočne.

1) Štandardizácia a validizácia...

Čítať celý článok...

Povinná mlčanlivosť u psychológov a jej aplikačné problémy

mlčanlivosť

Dôvera je nevyhnutný predpoklad kvalitného vzťahu psychológ -pacient. Citlivé informácie, ktoré si vymieňajú medzi sebou, prekračuje rámec bežných informácii .Najmä z tohto dôvodu je povinnosť mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka základným predpokladom dôverného vzťahu, lebo ináč by sa k týmto informáciám nedostal. Ponúkame Vám niektoré fakty a názory JUDr...

Čítať celý článok...

Používanie štandardizovaných testov podľa novej vyhlášky

Testy

Od 1.11. 2010 platí novela Vyhlášky MV SR č.9/2009 k zákonu č.8/2009 o cestnej premávke. Vyhláška ukladá používanie štandardizovaných testov.

8/2009

9/2009

Licencie z dopravnej psychológie 2010

SKP upozorňuje nových absolventov certifikačného kurzu z dopravnej psychológie, /letný semester 2010, SZU/, aby urýchlene požiadali SKP o vydanie licencií z dopravnej psychológie. I keď platnosť výnimky zo zákona je do 30.5.2011, nelicencovaných psychológov nebude možné zapísať do zoznamov pre MV SR, ktoré sa robia na obdobie 1.1.-30.6.2011.

Zákon 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.

{phocadownload view=file|id=16|target=s}

Dňa 1.6.2010 vstupuje do platnosti zákon č

Čítať celý článok...

Kompetencie psychológov a platnosť posudkov

SKP upozorňuje psychológov:

1. Vyšetrenie psychickej pracovnej záťaže s odvolaním sa na § 37 ods. 2 zákona 355 / 2007 a na vyhlášku MZ SR 542 / 2007 je v kompetencii organizačných a pracovných psychológov. Ak je vyšetrenie realizované prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby, vyšetrenie musí vykonať psychológ so špecializáciou na organizačnú a pracovnú

Čítať celý článok...

Stránka 2 z 2

Návrat hore