Záznam z 15. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 2. októbra 2013

Účasť: PhDr. Dana Žemberyová, Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Katarína Hatráková, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič a PhDr. Oľga Kostelníková (telefonicky v čase 16:00 – 16:16) Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali uznesenie č. 2.-1. mimoriadneho zasadnutia Rady SKP zo dňa 27.9.2013 k otvorenému listu Klubu poradenských psychológov. V zmysle tohto uznesenia R SKP sme sa rozhodli stiahnuť otvorený list z internetu a rozoslať členom Rady SKP otvorený list KPP v písomnej a elektronickej podobe, aby si ho mohli členovia Rady preštudovať a zaujať k nemu stanovisko. Otvorený list považujeme za návrh zo strany KPP pre riešenie veľmi závažných problémov v psychologickej profesii. Vyzývame k spolupráci všetkých kolegov aj z radov tých, ktorí zatiaľ nemôžu byť členmi SKP, ale najmä organy SKP. Žiadame, aby do termínu rokovania Rady SKP k tomuto listu prebehla verejná internetová diskusia prostredníctvom webstránky SKP prístupná všetkým psychológom na Slovensku. Ďalej žiadame, aby na ďalšom zasadnutí Rady SKP boli prerokované výsledky Petície za otvorený list a výsledky verejnej diskusie k listu a bola utvorená pracovná skupina pre jednanie v zmysle dosiahnutia zmeny v postavení psychológie a v dosiahnutí jednej profesnej komory. Ako nevyhnutne vidíme, aby členmi pracovnej skupiny boli aj poradenskí psychológovia, ktorí pracujú mimo zdravotníctva, ako aj kolegovia zo školstva a pracovnej oblasti. Z: stiahnutie PhDr. Dobšovič, T: 15.10.2013, zaslanie PhDr. Ivan Valkovič, T: 18.10.2013 2. Okrem toho sme hovorili o priebehu snemu SKP, ktorý sa konal v sobotu 28.9.2013. 3. Termín ďalšieho stretnutia sme stanovili na prvú stredu školského roku v januári, teda: 8. januára 2014. Zapísal: PhDr. Ivan Valkovič, pripomienky PhDr. Oľga Kostelníková, overila: Mgr. Ľubica Tománková

Návrat hore