Záznam z 13. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 10. apríla 2013

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Hana Bednaříková, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. PhDr. Blažena Ghilányiová krátko informovala o konferencii o krízovej intervencii, ktorá sa konala dňa 5.4.2013 v Bratislave. 2. Do Klubu poradenských psychológov vstúpila Mgr. Hana Bednaříková, ktorá navrhla osloviť s výzvou všetkých poradenských psychológov, aby prispeli k posilneniu hlasu a vplyvu poradenskej psychológie nielen v rámci SKP, ale vôbec. Túto výzvu sme zostavili a po jej doplnení ju rozošleme všetkým poradenským psychológom v SKP, prípadne aj mimo nej, pokiaľ získame na nich kontakt. Z: Mgr. Bednaříková, PhDr. Valkovič a Mgr. Tománková, T: 15.4.2013 respektíve priebežne aj po tomto termíne. 3. Termín ďalšieho stretnutia sme stanovili na druhú stredu cez prázdniny a teda: 10.júla 2013. Zapísali: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Ľubica Tománková Milí kolegovia a kolegyne, poradenskí psychológovia a psychologičky! Blíži sa nový snem Slovenskej komory psychológov (27.-28.9.2013 v Bratislave). Potrebujeme posilniť hlas a vplyv poradenskej psychológie, a tak vás voláme a vyzývame, aby ste sa zapojili. Čo je potrebné? To je prvá vec, na ktorú by ste mohli odpovedať a poslať nám svoje námety. My sme si vedomí týchto vecí:  Aby sa efektívne riešilo špecializačné štúdium poradenskej psychológie  Aby sa riešilo postavenie poradenských psychológov, ktorí sú zamestnaní mimo rezortu zdravotníctva  Na sneme SKP sa bude rokovať o aktualizácii vnútorných predpisov (štatút, volebný poriadok, disciplinárny poriadok atď.). Na ich schválenie bude dobre byť informovaní vopred a preto navrhujeme, aby ich novelizácie boli prístupné na webstránke SKP  Aby si SKP osvojila a presadzovala filozofiu stavovskej organizácie  Vytvoriť tlak na zmenu alebo vytvorenie nového zákona o psychologickej činnosti platného pre všetky rezorty. Pracovná skupina, ktorá má novelizáciu zákona o psychologickej činnosti, nech informuje o svojich výsledkoch.  Mnoho kolegov, členov i nečlenov komory, má dojem, že komora nepomáha svojim členom a z jej členstva nevyplývajú žiadne úžitky (snaha o lacnejšie poistenie motorových vozidiel napríklad zlyhala, hoci existuje aj pomoc, ktorá viac súvisí s výkonom nášho povolania).  Takže navrhujeme, aby SKP dala vypracovať vzorové dokumenty, ktoré by sa dali využiť v našej práci (napríklad vzorový informovaný súhlas klienta, vzorovú dohodu o poradenskej spolupráci, štandard vedenia záznamu o poradenskej činnosti apod.).  Ešte stále nie je schválená koncepcia poradenskej psychológie. Bolo by vhodné a možné schváliť ju na sneme SKP v septembri?  Na sneme sa budú voliť noví funkcionári: kto má záujem?  Vyvodiť zovšeobecnené poučenie zo žalôb a trestných oznámení na psychológov.

Návrat hore