Záznam z 12. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 9.1.2013
Účasť: Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Nadežda Feketeová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Zuzana Mardiaková, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Ivan ValkovičPrebrali sme:

1. Po úvodnom zvítaní informovala PhDr. Zuzana Mardiaková o prvom stretnutí pracovnej skupiny na vypracovanie zákona o psychologickej činnosti na jeseň roku 2011. Klub zaviazal PhDr. Ivana Valkoviča, ktorý sa zúčastnil ďalších dvoch stretnutí tejto skupiny v prvej polovici roka 2012, aby zistil ako táto skupina pokračuje vo svojej práci. PhDr. Valkovič to zistí do konca januára t.r. a oznámi ostatným členom klubu prostredníctvo mailovej skupiny.

2. PhDr. Zuzana Mardiaková okrem toho informovala, že SZÚ hľadá gestora pre odbor poradenskej psychológie, čo musí mať vzdelanie na úrovni 3. stupňa VŠ (titul PhD.).

3. PhDr. Hana Ščibranyová informovala o tom, že prof. Anton Heretik, PhD. z Katedry psychológie na FF UK v Bratislave získal akreditáciu na špecializačné štúdium klinickej psychológie.

4. PhDr. Naďa Feketeová informovala prítomných o tom, že podľa k riešeniu právnej situácie v oblasti psychológie by mohlo prispieť podanie na Ústavný súd s odvolaním sa na 5. oddiel II. hlavy Ústavy SR, kde sa uvádza, že každý má právo na výkon svojho povolania. PhDr. Valkovič predloží tento návrh prezídiu SKP na najbližšom zasadaní 18.1.2013.

5. Prezident SKP Mgr. Miler vo svojom novoročnom prianí sľúbil, že komora dá preskúmať právnikovi jestvujúce právne predpisy. PhDr. Valkovič mu tento sľub pripomenie. T:18.1.2013

6. PhDr. Ščibranyová informovala o činnosti krízovej komisie EFPA, ktorej najbližšie zasadnutie bude v Bratislave dňa 4. alebo 5.4.2013. SKP prisľúbila spoluúčasť na organizovaní tejto akcie a spojí ju s komorovým dňom, ktorého témou budú práve krízové intervencie vo svete i na Slovensku. PhDr. Ščibranyová sa tiež zúčastní zasadania prezídia SKP 18.1.2013.

7. Termín ďalšieho stretnutia sme stanovili na prvú stredu po Veľkej noci a teda: 10.apríla 2013.Zapísali: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Ľubica TománkováNávrat hore