Záznam z 11. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 3.10.2012

Účasť: Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová, PhDr. Nadežda Feketeová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič


Prebrali sme:

1. Snem SKP, ktorý sa konal 14.septembra 2012 v Košiciach: PhDr. Ivan Valkovič oboznámil prítomných s tým, že nielen zmeny vo volebnom poriadku, ale aktualizácia všetkých interných predpisov SKP bola odročená na budúci snem o rok s tým, že nové znenie predpisov posúdi právnička, s ktorou SKP spolupracuje. Konečné znenie uznesení a zápisnica zo snemu budú sprístupnené na web stránke komory po tom, čo tajomníčka porovná zápisy s audio nahrávkou snemu.

2. Návrh zákona o psychologickej činnosti po zapracovaní pripomienok z minulosti, ktoré boli predkladané jednotlivými odborníkmi z oblasti psychologickej činnosti, spracuje a predloží Mgr. Ľubica Tománková. Tento návrh zákona o psychologickej činnosti má byť postavený na filozofii spájania všetkých psychológov a vytvorení jednej komory psychológov. PhDr. Ivan Valkovič ho prednesie na Rade SKP a umožní jeho pripomienkovanie ostatnými klubmi SKP.

3. Platné znenie súčasných zákonov je možné nájsť na stránke ministerstva spravodlivosti www.jaspi.justice.gov.sk , ako nám to potvrdila právnička. Zákon č. 199/1994 je tam však uvedený v pôvodnej podobe aj s teraz už neplatnou časťou týkajúcou sa psychologickej komory.

4. O stave výcvikov v novom Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) referovala PhDr. Nadežda Feketeová. Absolventi výcviku s nepsychologickým vzdelaním budú môcť po zložení skúšok z teórie, cvičnej terapii, supervízii a praxi (200h na akreditovanom pracovisku a 200h hodín na akomkoľvek odbornom pracovisku) byť zapísaní do zoznamu psychoterapeutov a vykonávať psychoterapiu v inom, než zdravotníckom zariadení.

5. Termín ďalšieho stretnutia sme stanovili na prvú stredu po Troch kráľoch a teda i Vianočných prázdninách: 9. Januára 2013.Zapísali: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Ľubica Tománková

Návrat hore