Sústavné vzdelávanie - informácie

Dokladovanie ďalšieho vzdelávania

Európske smernice kladú dôraz na zabezpečenie celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a ustanovujú povinnosť členských štátov zabezpečiť toto sústavné vzdelávanie.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v povolaní psychológ upravuje § 42 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje povinnosť psychológa ako zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať.

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (špecializačné štúdium, certifikačná príprava, ...) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita, ktorú Slovenská komora psychológov môže zaradiť do zoznamu vzdelávacích aktivít akceptovaných komorou ako súčasť sústavného vzdelávania.

Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania presne upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - psychológov vykonáva Slovenská komora psychológov, ktorá priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít podľa § 42 zákona 578/2004 Z.z. Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania je pre registrovaných psychológov vo výške 10 eur a je príjmom komory, pre riadneho člena komory je hodnotenie sústavného vzdelávania bezplatné (zahrnuté v členskom poplatku).


Hodnotenie sústavného vzdelávania - základné princípy:

  • stavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka v povolaní psychológ (ďalej len psychológ) sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie,
  • kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania psychológa je dosiahnutie počtu kreditov,
  • hodnotí sa sústavné vzdelávanie, ktorým si psychológ priebežne obnovoval a udržiaval odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností (ak takúto odbornú spôsobilosť získal) alebo certifikovaných pracovných činností (ak takúto odbornú spôsobilosť získal),
  • ak psychológ získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, jeho sústavné vzdelávanie sa hodnotí v každom špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, osobitne,
  • ak psychológ získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v jednej alebo vo viac ako v jednej certifikovanej pracovnej činnosti, jeho sústavné vzdelávanie sa hodnotí v každej získanej certifikovanej pracovnej činnosti ako súčasť hodnotenia sústavného vzdelávania na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore u zdravotníckeho pracovníka, ktorý okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností získal aj odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností,
  • psychológ, ktorý ku dňu hodnotenia nemá odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností najmenej na úrovni získania najmenej 100 kreditov (psychológ bez špecializácie dokladuje 100 kreditov),
  • sústavné vzdelávanie psychológa, ktorý odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností, alebo špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností získal pred začatím hodnoteného obdobia, sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil", ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore alebo priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti, alebo priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti najmenej na úrovni 100 kreditov (psychológ so špecializáciou dokladuje 100 kreditov za každú ukončenú špecializáciu pred začatím hodnotiaceho obdobia, kredity získané za obnovovanie vedomostí v rámci certifikovanej činnosti sa započítavajú do hodnotenia súst. vzdelávania za špecializáciu),
  • ak psychológ počas hodnoteného obdobia získa viac kreditov, ako je ich ustanovený minimálny počet pre výkon odborných prac. činností/príslušnú špecializáciu, možno do nasledujúceho obdobia preniesť najviac 10 % z ustanoveného celkového počtu kreditov,
  • Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2005 Z. z. definuje priznávanie kreditov za sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, merateľnú zložku a nemerateľnú zložku:

nemerateľná zložka - za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe v príslušnom odbore najmenej štyri roky v priebehu piatich rokov sa psychológovi prizná 50 kreditov,

merateľná zložka - účasť na seminároch, konferenciách, odborná stáž, pedagogická, publikačná, vedecko –výskumná činnosť.., ukončenie špecializačného štúdia alebo CPČ.


Slovenská komora psychológov akceptuje v rámci sústavného vzdelávania vzdelávacie aktivity, ktoré zaradila do zoznamu vzdelávacích aktivít akceptovaných komorou ako súčasť sústavného vzdelávania a pridelila im registračné číslo. Rovnako akceptuje vzdel. aktivity, ktoré sú organizované SZU, Slovenskou psychologickou spoločnosťou, Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, SLS a inými odbornými spoločnosťami, príp. účasť na odborných konferenciách v SR a zahraničí pokiaľ aktivita obsahovo korešponduje s príslušným špecializačným odborom. V prípade, že vzdelávacia aktivita nebola zo strany komory zaradená do zoznamu vzdelávacích aktivít ako súčasť ďalšieho vzdelávania, komora je oprávnená rozhodnúť o počte kreditov, ktoré aktivite uzná (podľa vyhlášky č. 366/2005 Z. z.).

Účasť na vzdelávacích aktivitách je potrebné dokladovať - kópie potvrdení zaslať komore pred ukončením príslušného hodnotiaceho obdobia (poštou, odp. forma je doporučenou zásielkou). Upozornenie: doklady nie je možné vkladať on - line do registra.

Upozornenie: Psychológ je počas hodnoteného obdobia povinný absolvovať a komore dokladovať najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií; zoznam organizácií oprávnených na realizáciu kurzu je dostupný na web stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

http://www.health.gov.sk/?zoznam-udelenych-akreditacii


Užitočné linky - poskytovanie prvej pomoci:

https://www.minv.sk/?Zasady_poskytovania_prvej_pomoci

Návrat hore