Licencie

 • Každý, kto chce vykonávať psychológiu ako povolanie, je povinný mať licenciu na niektorú z troch špecializácií (klinická, poradenská, pracovná a organizačná), podľa toho, pre ktorú spĺňa potrebné vzdelanie a prax. Pokiaľ chce psychológ vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť (dopravná psychológia, psychoterapia, liečba drogových závislostí), potrebuje mať vydanú licenciu i na tieto pracovné činnosti.

  O licenciu nemusia požiadať tí psychológovia, ktorí pracujú v zamestnaneckom pomere. V tomto prípade musí mať ich zamestnávateľ psychologickú činnosť v predmete podnikania a odborného garanta na príslušný špecializačný odbor alebp certifikovanú činnosť (túto licenciu vydáva taktiež komora).

 • O akú licenciu požiadať?
  • Ak chce psychológ podnikať ako fyzická osoba a nebude si zriaďovať zdravotnícke zariadenie, je potrebné požiadať o licenciu L1A - na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ. Týka sa všetkých psychológov, ktorí pracujú samostatne. Samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.
  • Ak chce psychológ mať vlastné zdravotnícke zariadenie a bude podnikať ako fyzická osoba, je potrebné požiadať o licenciu L1B - na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ.
  • Ak chce psychológ mať vlastné zdravotnícke zariadenie a bude podnikať ako právnická osoba (s.r.o. a iné), je potrebné požiadať o licenciu L1C - na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ.

   Upozornenie pre žiadateľov o vydanie licencie L1C: psychológ môže byť odborným garantom iba pre jednu právnickú osobu.

  Viac informácií nájdete v tlačive LICEN1.

 • Vydávanie licencií: od 1.1. 2017 z dôvodu, aby nové licencie zodpovedali štandardom zdravotníckej informatiky podľa číselníkov NCZI a z čísla licencie bolo jednoznačne zrejmé, pre ktorú špecializáciu alebo certifikovanú činnosť je licencia vydaná, komora vydáva licencie pre jednotlivé špecializácie a certifikácie samostatne. Každá licencia musí mať špecifický kód, ktorý pozostáva z: čísla licencie (obsahuje: číslo licencie vydané SKP, typ licencie), kódu zdravotníckeho povolania, kódu študijného odboru/kódu špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ). Vydanie každej licencie pre jednotlivé špecializácie alebo CPČ je spoplatnené samostatne podľa cenníka.
  • Kód zdravotníckeho povolania psychológ:   I02
  • Kód špecializačného odboru/ certifikovanej pracovnej činnosti – kód korešponduje s číselníkom profesijného titulu:
  • klinická psychológia: 144
  • poradenská psychológia: 295
  • pracovná a organizačná psychológia: 296
  • CPČ dopravná psychológia: 580
  • CPČ psychoterapia: 241

  Pokiaľ psychológ predkladá žiadosť o licenciu pre viacero špecializácií/ CPČ, môže v jednom tlačive požiadať o vydanie viacerých licencií naraz a doklady prikladá iba 1x, pričom SKP vydá každú licenciu samostatne.

  Licencia je podľa § 71 ods. 2 zákona 578/2004 Z.z. vydávaná na dobu neurčitú a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu. Zmeny v licencii je možné realizovať  podľa § 72, pričom ide  o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Za zmenu v licencii nie je považované „rozšírenie licencie o ďalší odbor/CPČ“.

 • Ak chce psychológ požiadať o zmenu údaje v licencii, je potrebné vyplniť tlačivo LICEN2. V prípade, že nahlásite zmenu osobných údajov komore, komora automaticky nerealizuje zmeny vo vydaných licenciách, o zmenu v licencii je potrebné požiadať samostatne.
 • Ak chce psychológ pozastaviť alebo zrušiť licenciu, je potrebné vyplniť tlačivo LICEN3.

  Podľa § 74 zákona 578/2004 Z.z. komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť, alebo z iných dôvodov uvedených v § 74. V prípade, že psychológ ukončí prevádzku zdravotníckeho zariadenia a VÚC (samosprávny kraj) mu vydá rozhodnutie, nejedná sa i o zrušenie licencie, nakoľko licenciu je oprávnená zrušiť komora, nie VÚC. O zrušenie licencie je psychológ povinný požiadať komoru. V prípade, že chce psychológ zrušiť registráciu v komore, je potrebné, aby požiadal i o zrušenie licencií.

 • Slovenská komora psychológov vydáva iba licencie, žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je potrebné stiahnuť na stránke príslušného VÚC/samosprávneho kraja.
 • Návrat hore