Záznam z 9. stretnutia Klubu poradenských psychológov 11. apríla 2012

Záznam z 9. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. apríla 2012

Účasť: Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič a korešpondenčne prispela PhDr. Oľga Kostelníková

Prebrali sme:

 1. Stretli sme sa po Veľkej noci a po troch mesiacoch riadnej činnosti SKP. Ukazuje sa, že podnety z Klubu poradenských psychológov je potrebné doručiť na Prezídium a Radu SKP aj vo formálnej podobe, aby sa dostali na ich rokovanie.
 2. Snaha usporiadať pomery v oblasti nielen poradenskej psychológie do zrozumiteľnej a prijateľnej podoby sa medzičasom spojila do spoločnej iniciatívy Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, SKP, SKP o. z. a zástupcov katedier psychológie z univerzít. Vznikla skupina, ktorá sa rozhodla pracovať na príprave nového zákona o psychologickej činnosti.
 3. Definícia povolania psychológ a usporiadanie systému ďalšieho vzdelávania ostáva stále jednou z najpálčivejších otázok: Terajšia zákonná úprava pozná iba psychológa v zdravotníckom zariadení, čo je neobvyklé a z viacerých dôvodov neúnosné. Klub poradenských psychológov navrhuje iniciovať novelizáciu príslušného zákona tak, aby psychológom bol každý, kto nadobudol patričné vzdelanie a vykonáva prax bez ohľadu na to, v akom rezorte alebo sektore pracuje. Potrebné je odstrániť aj ďalšie diskriminačné ustanovenia v legislatíve SR, týkajúce sa psychológov. Bude vhodné dať podnet právničke, aby preskúmala možnosti a prípadne aj vypracovala legislatívny návrh nového zákona o psychologickej činnosti, ktorý bude dodržiavať princíp zákazu retroaktivity, t. j. aby jeho nariadenia nemali spiatočnú platnosť. (Tento bod z minulého stretnutia KPP ostáva v platnosti.)
 4. Vzdelávanie v rámci špecializačného štúdia poradenskej psychológie naráža na ťažkosti s praxou v zdravotníckom zariadení. Odstránenie tejto pre mnohých poradenských psychológov nesplniteľnej podmienky môže obsahovať vyššie uvedený nový zákon o psychologickej činnosti. Je vhodné tiež preskúmať možnosť akreditácie špecializačného vzdelávania priamo komorou. Tento bod je tak isto prevzatý z minulej zápisnice stretnutia KPP. Medzičasom napísala PhDr. Oľga Kostelníková list SKP, v ktorom kladie ďalšie relevantné otázky a podáva návrhy na ich riešenie. Klub sa dnes dohodol, že tieto relevantné body podporí vlastnou žiadosťou o ich riešenie. Z: PhDr. Valkovič, Mgr. Ľubica Tománková. T: do 16.4.2012
 5. PhDr. Dobšovič žiadosť rozošle formou petície členom KPP, aby mohli pripojiť svoje pripomienky a v prípade súhlasu aj svoj podpis. T: do 23.4.2012
 6. V rezorte školstva je stále problémom ustanovenie, podľa ktorého sú pre školu relevantné iba posudky z poradní v rezorte školstva. Teda súkromný a iný psychológ darmo napíše posudok, škola ho neberie do úvahy. Z toho vyplýva viacero komplikácií, ako napríklad časté retestovanie detí v krátkom časovom intervale, pretože po vyšetrení u iného psychológa ide dieťa na vyšetrenie aj školskému psychológovi a tam vypĺňa tie isté testy. Klub navrhuje napísať v mene SKP list MŠ SR s požiadavkou o vyriešenie tejto diskriminácie. Je potrebné zdôrazniť v ňom právo rodiča slobodne si vybrať psychológa. (Tento bod ostáva v platnosti.)
 7. Návrhy k novému zákonu o psychologickej činnosti: nový zákon nech je pre všetkých psychológov, nech vychádza z predpisov EFPA aplikovaných na naše pomery, nech je uvedený do života najneskôr do roku 2015, kedy vyprší licencia viacerým členom KPP, to znamená, že do jedného roka by mohlo byť naformulované jeho paragrafové znenie, do dvoch rokov jeho finančný dopad na štátny rozpočet, všetky materiály k príprave zákona nech sú prístupné pripomienkovému konaniu členov a registrovaných nečlenov SKP.
 8. Mgr. Tománková nastolila otázku zmysluplnosti zapisovania osvedčení o vzdelávaní do ASCEP pre registrovaných nečlenov SKP - najmä nezdravotníckych psychológov (takýchto v súčasnosti komora neprijíma), navyše keď z toho nevyplýva žiadny bonus a ešte to stojí 10,- Euro.
 9. PhDr. Dobšovič žiada Prezídium SKP o zdôvodňovanie zamietnutia žiadosti o registráciu vzdelávacieho podujatia. Ak SKP žiadosť zamietne a neuvedie dôvod, žiadateľ nemá možnosť svoju žiadosť prepracovať a opraviť, ak je to možné.
 10. Zoznámili sme sa s výzvou na odstránenie protiprávneho stavu, ktorý skoncipovala právnička SKP JUDr. Alena Bábiková vo veci zmeny názvu občianskeho združenia „Slovenská komora psychológov, o. z.“
 11. Budúce stretnutie členov klubu sa uskutoční v druhú júlovú stredu, teda 11.7.2012. Tento rozdiel oproti pravidlu je kvôli zaneprázdnenosti viacerých prítomných členov KPP.

Zapísali: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Ľubica Tománková

Návrat hore