8. stretnutie Klubu poradenských psychológov

Záznam z 8. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. januára 2012 Účasť: Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová, PhDr. Mária Krýslová, PhDr. Zuzana Kurucová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Mária Chaloupková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič a korešpondenčne prispela PhDr. Oľga Kostelníková Prebrali sme: 1. Stretli sme sa po mimoriadnom sneme SKP, ktorý sa konal 8. decembra 2011, kvôli opravným voľbám niektorých funkcionárov komory. Viacero vecí to spomalilo, ako napríklad predsavzatie PhDr. Krýslovej, že osloví poslanca NR SR Františka Šebeja, aby sa stretol s predstaviteľmi SKP a začali rokovanie o postavení psychológa v rozličných rezortoch. 2. Teraz je už predstavenstvo SKP riadne zvolené a môžeme pokračovať v snahe usporiadať pomery v oblasti nielen poradenskej psychológie do zrozumiteľnej a prijateľnej podoby. 3. Prvou z nich je zmena volebného poriadku SKP tak, prípadne ďalšie úpravy stanov SKP tak, aby zloženie Rady SKP bolo proporčne zložené z členov jednotlivých sekcií, respektíve klubov. Voľba pomocou vopred zvolených delegátov zbavuje možnosti hlasovať ostatných členov komory a registrovaných, je potrebné ju zrušiť. Ak by však boli do rady vyslaní zástupcovia jednotlivých sekcií respektíve klubov, nebolo by vôbec potrebné usporadúvať voľby na valnom zhromaždení. 4. Druhou zmena webovej stránky SKP: má byť prehľadná a zrozumiteľná. Je potrebné zrušiť na nej oznam o špecializačnom štúdiu na SZU, keďže toto štúdium stratilo akreditáciu. Bolo by tiež vhodné pred jej spustením dať ju do skúšobnej prevádzky, aby ju mohli pripomienkovať všetci členovia komory. Má na nej byť zverejnený zoznam riadnych členov a registrovaných členov komory. PhDr. Valkovič sa zaviazal, že to oznámi Mgr. Záskalanovi, ktorý má prípravu web stránky v Rade SKP na starosti. T: do 12.1.2012 5. Definícia povolania psychológ a usporiadanie systému ďalšieho vzdelávania ostáva stále jednou z najpálčivejších otázok: Terajšia zákonná úprava pozná iba psychológa v zdravotníckom zariadení, čo je neobvyklé a z viacerých dôvodov neúnosné. Klub poradenských psychológov navrhuje iniciovať novelizáciu príslušného zákona tak, aby psychológom bol každý, kto nadobudol patričné vzdelanie a vykonáva prax bez ohľadu na to, v akom rezorte alebo sektore pracuje. Potrebné je odstrániť aj ďalšie diskriminačné ustanovenia v legislatíve SR, týkajúce sa psychológov. Bude vhodné dať podnet právničke, aby preskúmala možnosti a prípadne aj vypracovala legislatívny návrh nového zákona o psychologickej činnosti, ktorý bude dodržiavať princíp zákazu retroaktivity, t. j. aby jeho nariadenia nemali spiatočnú platnosť. 6. Vzdelávanie v rámci špecializačného štúdia poradenskej psychológie naráža na ťažkosti s praxou v zdravotníckom zariadení. Odstránenie tejto pre mnohých poradenských psychológov nesplniteľnej podmienky môže obsahovať vyššie uvedený nový zákon o psychologickej činnosti. Je vhodné tiež preskúmať možnosť akreditácie špecializačného vzdelávania priamo komorou. 7. V rezorte školstva je stále problémom ustanovenie, podľa ktorého sú pre školu relevantné iba posudky z poradní v rezorte školstva. Teda súkromný a iný psychológ darmo napíše posudok, škola ho neberie do úvahy. Z toho vyplýva viacero komplikácií, ako napríklad časté retestovanie detí v krátkom časovom intervale, pretože po vyšetrení u iného psychológa ide dieťa na vyšetrenie aj školskému psychológovi a tam vypĺňa tie isté testy. Klub navrhuje napísať v mene SKP list MŠ SR s požiadavkou o vyriešenie tejto diskriminácie. Je potrebné zdôrazniť v ňom právo rodiča slobodne si vybrať psychológa. 8. Budúce stretnutie členov klubu sa uskutoční v druhú aprílovú stredu, teda 11.4.2012. Tento rozdiel oproti pravidlu je kvôli Veľkej noci. Stretneme sa po nej. Zapísali: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Ľubica Tománková

Návrat hore