Kritériá pre posudzovanie psychodiagnostických testov na vyšetrenie vodičov v zmysle zákona 8/2009 Z.z.

KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE PSYCHODG. TESTOV schválené Poradným zborom SKP pre psychodiagnostiku dňa: 20.4.2011

  1. Test musí byť štandardizovaný pre slovenskú populáciu a validizovaný na populácii vodičov
  2. Test musí preukázať validitu na zisťovanie tých charakteristík, na meranie ktorých je určený / Príloha č. 10 Vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z./
  3. Štandardizácia nemôže byť staršia ako 10 rokov u výkonových testov a 15 rokov u sebavýpoveďových testov
  4. Test musí byť autorizovaný, musí mať autora alebo distribútora s licenčnou zmluvou. Test musí byť recenzovaný dvomi nezávislými recenzentmi. Recenzie majú byť vypracované podľa EFPA modelu recenzie. Formulár recenzie testu a poznámky pre recenzentov sú dostupné v češtine na:http://www.efpa.eu/professional-development/tests-and-testing.
  5. Pre niektoré testy sa môže dočasne určiť prechodné obdobie, ktoré môže byť maximálne 1 rok. V tomto období musí autor alebo distribútor predložiť validizačnú štúdiu k predkladanému testu.
  6. Validizačná štúdia musí byť vykonaná na vzorke minimálne 150-300 osôb, s prihliadnutím na splnenie kriteriálnych / prediktívnych predpokladov testu
  7. Autor alebo distribútor musí požiadať SKP o garantovanie štandardizácie. Formulár pre žiadosť obsahuje údaje uvedené v bode 1/.-8
  8. Ak je možné použiť jednotlivé testy batérie i samostatne na účely vyšetrovania vodičov v zmysle Vyhlášky č.413/2010, treba uviesť samostatnú validizačnú štúdiu.
Návrat hore