Záznam zo 7.stretnutia Klubu poradenských psychológov, 05.10.2011

Záznam
zo 7. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 5. októbra 2011

Účasť: Mgr. Martin Miler, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová, PhDr. Daniela Ilenčíková, PhDr. Ľuba Sládeková, PhDr. Mária Krýslová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Ivan Valkovič

Prebrali sme:

 1. Hneď po privítaní hosťa, Mgr. Martina Milera sa rozbehla živá diskusia. Nový prezident komory povedal pár slov o svojej vízii: komora má psychológov zjednocovať a chrániť. Aby sa to mohlo uskutočniť, je potrebné otvoriť komunikačný priestor pre všetkých psychológov, ktorí by mohli prispievať svojimi podnetmi do všeobecnej diskusie a zároveň získavať informácie o zámeroch a krokoch komory. Viaceré účastníčky mu vzápätí kládli otázky a pripomínali pálčivé problémy, ktoré treba vyriešiť. Sú to nasledovné záležitosti:
 2. Špecializačné vzdelávanie v poradenskej psychológii. Kto ho vedie, či sú lektori dostatočne skúsení a nestane sa náhodou, že kolegyne s dlhoročnou praxou budú učiť psychológovia, ktorí sú v obore noví?
 3. Starorodičovstvo. Práve pre kolegyne a kolegov s dlhoročnou praxou sa má udržať prax starorodičovstva.
 4. V rezorte školstva je problémom ustanovenie školského zákona, podľa ktorého sú pre školu relevantné iba posudky z poradní v rezorte školstva. Teda súkromný a iný psychológ darmo napíše posudok, škola ho neberie do úvahy. Z toho vyplýva viacero komplikácií, ako napríklad časté retestovanie detí v krátkom časovom intervale, pretože po vyšetrení u iného psychológa ide dieťa na vyšetrenie aj školskému psychológovi a tam vypĺňa tie isté testy.
 5. Definícia povolania psychológ. Terajšia zákonná úprava pozná iba psychológa v zdravotníckom zariadení, čo je neobvyklé a z viacerých dôvodov neúnosné. Klub poradenských psychológov navrhuje iniciovať novelizáciu príslušného zákona tak, aby psychológom bol každý, kto nadobudol patričné vzdelanie a vykonáva prax bez ohľadu na to, v akom rezorte alebo sektore pracuje. Potrebné je odstrániť aj ďalšie diskriminačné ustanovenia v legislatíve SR, týkajúce sa psychológov. V tejto veci sa podujala PhDr. Krýslová intervenovať u poslanca NR SR Františka Šebeja, aby sa stretol s predstaviteľmi SKP a začali rokovanie. PhDr. Krýslová neuviedla termín, do ktorého svoje predsavzatie vykoná, bolo by vhodné, aby tak učinila v najbližších dňoch.
 6. Tri podnety na činnosť komory ešte vyvstali z rozpravy:
 • 1) na webstránke komory uverejniť zoznam členov komory a registrovaných psychológov pri komore.
 1. 2) preveriť, či je v poriadku, že kredity za niektoré vzdelávacie akcie dávajú psychológom nepsychológovia.
 2. 3) navrhnúť, aby v budúcnosti Radu SKP tvorili členovia pomerne podľa počtu členov v jednotlivých sekciách alebo kluboch.
 3. Petícia SKP, pod ktorú sme sa aj na minulom stretnutí ešte podpisovali, bola podaná na Úrad vlády, ktorý ju postúpil na príslušné ministerstvo, teda Ministerstvo zdravotníctva SR. To už komore napísalo list, v ktorom vytýka petícii určité formálne nedostatky. SKP reagovala výzvou na stretnutie a rokovanie, kam sa chystá bývalý aj nový prezident komory. Termín zatiaľ nie je stanovený.
 4. Budúce stretnutie členov klubu sa uskutoční v druhú januárovú stredu budúceho roku, teda 11.1.2012. Tento rozdiel oproti pravidlu je kvôli školským prázdninám, ktoré ešte budú trvať počas prvého týždňa nového roku.

Zapísal: PhDr. Ivan Valkovič


Návrat hore