Núdzový stav v rezorte zdravotníctva - s účinnosťou od 18.04.2020 rozšírený aj na ambulantný sektor

Núdzový stav v rezorte zdravotníctva sa s účinnosťou od 18. apríla 2020 rozširuje o držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.

Potvrdil to minister zdravotníctva Marek Krajčí po rokovaní vlády dňa 16.04. 2020

Uznesenie vlády č. 233 zo 16.04.2020 môžeš nájsť tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/84/20200418

https://www.ta3.com/clanok/1181118/rozsirili-nudzovy-stav-platit-bude-aj-na-ambulantnych-lekarov.html


Výklad pojmu núdzový stav - advokátska kancelária Nielsen & Meinl

Núdzový stav sa vyhlasuje v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 227/2002 Z.z.“).

Článok 1 ods. 4 zákona č. 227/2002 Z.z. definuje krízovú situáciu, ktorou je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav.

Podľa čl. 5 zákona č. 227/2002 Z.z. môže vláda vyhlásiť núdzový stav len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,

c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,

d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,

e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,

g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

Pracovná povinnosť:

Povinnosti fyzickej osoby (ako aj iných subjektov) počas krízovej situácie (do ktorej patrí aj núdzový stav) upravuje zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii.

Podľa § 3 písm. k) zákona č. 179/2011 Z.z. pracovnou povinnosťou sa rozumie:

  1. povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
  2. povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.

Pracovnú povinnosť v čase štátom vyhlásenej krízovej situácie „Núdzový stav“ možno uložiť fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Podľa § 22 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z.z. je fyzická osoba, ktorej bola uložená pracovná povinnosť, povinná:

a) zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

b) vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

c) plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jej zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 179/2011 Z.z. pracovnú povinnosť v období krízovej situácie nemožno uložiť

a) zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,

b) fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový vek,

c) tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene a žene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo žena sa oň nestará,

d) fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku,

e) fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,

f) fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo je staršia ako 70 rokov veku a nemôže zabezpečiť starostlivosť o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, alebo fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,

g) fyzickej osobe vykonávajúcej profesionálnu službu alebo mimoriadnu službu a fyzickej osobe, ktorá dobrovoľne prevzala brannú povinnosť,

h) fyzickej osobe oslobodenej od výkonu mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,

i) fyzickej osobe požívajúcej exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osobe patriacej k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom, k orgánom cudzích štátov alebo k medzinárodným orgánom, ak tieto úrady alebo orgány pôsobia na území Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov a nejde o občanov Slovenskej republiky,

j) ostatným cudzincom v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo medzinárodného práva.

PN ani OČR počas pracovnej povinnosti vyhlásenej v rámci núdzového stavu nie sú obmedzené.

Ten, kto sa nepodriadi pracovnej povinnosti, sa podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z.z. dopustí priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta – v prípade zdravotníckeho pracovníka podľa § 82 ods. 5 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z., podľa ktorého Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu až do 3 300 EUR zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. i); rovnopis rozhodnutia o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zašle komore príslušnej na registráciu zdravotníckych pracovníkov.

Podľa § 82 ods. 1 písm. i) zákona č. 578/2004 Z.z. platí, že zdravotnícky pracovník je povinný počas krízovej situácie vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ďalší právny názor môžete nájsť napr. na:

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/co-znamena-nudzovy-stav-pre-zdravotnikov

----

Uznesenia vlády:

Uznesením vlády SR č. 114 zo dňa 15.3.2020 bola uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav a zakázané uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť, uvedených v prílohe tohto uznesenia:

a) Univerzitná nemocnica Bratislava

b) Národný ústav detských chorôb Bratislava

c) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

d) Národný onkologický ústav Bratislava

e) Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava

f) Fakultná nemocnica Trnava

g) Fakultná nemocnica Nitra

h) Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

i) Fakultná nemocnica Trenčín

j) Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

k) Univerzitná nemocnica Martin

l) Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

m) Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

n) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

o) Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

p) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

q) Nemocnica Poprad, a. s.

r) Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

s) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

t) Detská fakultná nemocnica Košice

u) Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.

v) Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

(štátni poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti).

Uznesením vlády č. 115 zo dňa 18.3.2020 bola pracovná povinnosť rozšírená aj na zamestnancov subjektov uvedených v prílohe tohto uznesenia, t.j. na zamestnancov nasledovných subjektov:

a) držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,

b) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

c) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

d) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

e) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,

f) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,

g) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,

h) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

i) regionálne úrady verejného zdravotníctva.

(všetci držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – aj súkromní)

Uznesením vlády č. 169 zo dňa 27.3.2020 bola pracovná povinnosť rozšírená aj na zamestnancov pobytových zariadení sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, a zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.

Z vyššie uvedených uznesení vlády SR vyplýva, že núdzový stav a z neho vyplývajúca pracovná povinnosť (vrátane zákazu uplatňovania práva na štrajk) sa týka:

a) zamestnancov štátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

b) zamestnancov všetkých držiteľov povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

c) zamestnancov pobytových zariadení sociálnych služieb

Návrat hore