PREHĽAD SCHVÁLENÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT pre rok 2019 - dátum konania od 01.11.2019

Aktivity zaradené ako súčasť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov schválené Slovenskou komorou psychológov nájdete popísané v poradí:

  • nadväzujúce vzdelávacie aktivity
  • aktivity konané v novembri 2019
  • aktivity konané v decembri 2019

Nadväzujúce vzdelávacie aktivity:

15.11.2019

Bratislava

ROR – MÉREIHO ŠKOLA II. INTERPRETÁCIA

počet kreditov schválených SKP: 6

lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Obsah:

Teoretická časť: Získanie teoretických vedomostí v interpretácii 5. stĺpcov a Sumarizačných ukazovateľov (TA, Determinanty, Obsahy, Vulgárne odpovede, Zvláštne reakcie, ZT, SF, AT).

Praktická časť: Získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených ROR protokolov (+ kontrola signovania). Interpretácia na základe Sumarizačných ukazovateľov, Vyzývacieho charakteru tabúľ, Zvláštnych reakcií.

06. – 07.12.2019

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

počet kreditov schválených SKP: 15

lektori: PhDr. Igor Obuch

organizátor: Psycho Diatera s.r.o.

kontakt: 00 421 902 194 499

igor.obuch@gmail.com

Obsah:

Kurz je zvlášť vhodný pre psychológov pracujúcich v zdravotníctve, ale obsahom a zameraním môže byť vhodný i v iných oblastiach, ako je poradenstvo a pod.

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

21. – 23.11.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 3. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.

Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:


• Sandplaying v práci so sebaprijatím klienta
• Sandplaying pri práci s rodinou, vzťahmi, skupinou
• Ďalšie integračné funkcie Sandplayingu

Pezinok

01.-02.11.2019 KURZ ROR I. - VYZÝVACIE CHARAKTERISTIKY, TYP APERCEPCIE

22. – 23.11.2019 KURZ ROR I. - DETERMINANTY A NÁCVIK SIGNOVANIA

06. – 07. 12.2019 OBSAHY NÁCVIK SIGNOVANIA

počet kreditov schválených SKP: 14/kurz

lektori: Mgr. Zuzana Horňáková

organizátor: TEMPRE ANIMA, s.r.o.

kontakt: Mgr. Zuzana Horňáková

tempreanima@gmail.com

http://www.tempreanima.sk

Obsah:

Kurz je určený pre psychológov, ktorí začínajú pracovať s ROR metódou podľa Mereiho prístupu. Kurz bude prebiehať formou teoretických prednášok a praktickým nácvikom signovania a interpretovania protokolov. Kurz je rozdelený do piatich víkendových stretnutí v celkovom rozsahu 70 hodí. Súčasťou kurzu sú aj prednáškové materiály v elektronickej podobe.

NOVEMBER 2019

07.11.2019

Martin

KRESBA DOM – STROM - OSOBA

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

08 - 09.11.2019

Košice

PROJEKCIA PSYCHODYNAMIKY TRAUMY A DEPRIVÁCIE V INTRASUBJEKTIVITE A VZŤAHOVOM PRIESTORE DETÍ. PRAKTICKÝ NÁCVIK TERAPIE HROU TRAUMATIZOVANÝCH DETÍ SO PSYCHOANALYTICKÝM POROZUMENÍM.

počet kreditov schválených SKP: 12

lektori: PhDr. Eva Reichelová, CSc.

organizátor: Self Creation s.r.o.

kontakt: www.reichelova.sk

reichelova@reichelova.sk

Obsah:

Teoretický a diagnosticko – terapeutický vhľad do jedného z najnáročnejších problémov u detí – terapia kumulatívnej traumy. Seminár poukazuje na špecifiká prístupu k traumatizovaným deťom, kladie dôraz nielen na prácu s dieťaťom, ale aj na intenzívne vedenie rodičov, ktorí si osvojujú tzv. terapeutizované rodičovské správanie.

08 - 10.11.2019

Bratislava

SEMINÁR V ARTETERAPII U BEATE ALBRICH – HLINA

počet kreditov schválených SKP: 16

lektori: Dipl. K.T. Beate Albrich

organizátor: Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

kontakt: Kopčíková Mária, Mgr.

majakop@gmail.com

http://www.dietaaja.sk

Obsah:

Vzdelávací kurz je prevažne praktický a zážitkový. Prináša možnosť zažiť rôzne výtvarné materiály, ich terapeutický efekt a využitie pre arteterapeutickú prácu.Teoretická časť ukotvuje tieto zážitky. Ide o kreatívnu prácu v skupine, odborné konzultácie a ukážky rôznych prístupov a techník z odboru.

Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí sú motivovaní vstúpiť do kreatívneho procesu a zdieľať svoje skúsenosti s ním. Je určený pre pomáhajúce profesie: psychológov/ičky, liečených a špeciálnych pedagógov/ičky, psychiatrov/ičky, sociálnych pracovníkov/ičky.

16.11.2019

Bratislava

KEĎ SA NADŠENIE ZMENÍ NA ZÁŤAŽ. Práca so syndrómom vyhorenia v existenciálnej analýze.

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Zuzana Hitková, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

organizátor: SLEA Slovensko, o.z.

kontakt: 0905 105 344

prihlaska@slea.sk

http://www.slea.sk

Obsah:

Syndróm vyhorenia je v dnešnej dobe častým fenoménom. V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia.

20.11.2019

Bratislava

KRÍZOVÁ INTERVENCIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE II.

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Miroslava Zimányiová

organizátor: Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

kontakt: Kopčíková Mária, Mgr.

majakop@gmail.com

http://www.dietaaja.sk

Obsah:

Zopakovanie teórie traumy a manažment stresu, situačné hry – nadviazanie kontaktu, stabilizácia klienta KI, odhad situácie, vytvorenie štruktúry, práca s informáciami, modelové situácie, krízová intervencia s deťmi, kazuistiky. Podmienkou účasti je absolvovanie workshopu Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie.

21.-22.11.2019

Nitra

SOCIÁLNE HRANICE A HRANICE AGRESIVITY

počet kreditov schválených SKP: 16

lektori: PhDr. Peter Klubert, PhD.

organizátor: Psycho Klinik, s.r.o.

kontakt: PhDr. Peter Klubert, PhD.

psychokliniksro@gmail.com

+ 421 903 602 229

Obsah:

Predstavenie a oboznámenie sa s psychoterapeutickým a edukatívnym programom „Sociálne hranice a hranice agresivity“, ktorého cieľom je prehĺbenie uvedomenia klientov majúcich problémy s rešpektovaním hraníc a/alebo agresivitou v rámci viacerých prostredí a ich prehodnotenie tak, aby boli účinnejšie, efektívnejšie. Dôraz je kladený na aplikáciu do každodenného praktického života. Program je založený na základe metodík TAVak, TABaK-C /Test agresivity Bílika a Kluberta/ a TKC /Test kľukatej cestičky/.

Kurz je určený pre psychológov.

22.-23.11.2019

mesto

NÁZOV AKO SA FORMUJE OSOBNOSŤ ČLOVEKA A ČO VŠETKO BY SME MALI O TOM VEDIEŤ

počet kreditov schválených SKP: 14

lektori: PhDr. Lygia Bátovská

organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

kontakt: + 421 915 103 394

jdejova@terrainweb.sk

http://www.terrainweb.sk

Obsah:

Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. /18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.
Poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovni cez narcistickú a hraničnú až po psychotickú. Zdôrazníme aj aspekt genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie.)
Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin orientovane“. Cieľom je znížiť strach, posilňovať zdroje, aktivovať a ukotviť pozitívne predstavy o cieli a upevniť a presadiť nové skúsenosti a vzorce správania. Bez poznania jednotlivých vývinových štádií a ich úloh to však nejde.
Workshop je určený pre odborníkov z radov: psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým.

23.11.2019

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

počet kreditov schválených SKP: 7

lektori: PhDr. Katarína Petrová

organizátor: Humanitas, s.r.o.
kontakt: phdr.petrovak@gmail.com

http://www.kpharmony.sk
Obsah:
Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

27.11.2019

Bratislava

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA – ÚVOD

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Hana Celušáková, PhD.

organizátor: Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

kontakt: Kopčíková Mária, Mgr.

majakop@gmail.com

http://www.dietaaja.sk

Obsah:

Workshop bude zameraný najmä na etiopatogenézu ochorenia, diagnostické kritériá a pochopenie príznakov, možností skríningových metód. Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra.

27.- 29.11.2019

Martin

DIEŤA A RODINA V ROZVODE

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná, Mgr. Monika Boričová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené stane sa že manželstvo sa rozpadá, niekedy sa skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.


Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach. Jedna z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.


Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi, sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť tuto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých detí prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii, nebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje v problémy so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.


Seminár je zameraný na témy:
• práca s rozvodovým konfliktom v rodine;
• konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;
• deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;
• nastavenie výchovy a kontaktu s deťmi – ako ďalej po rozchode;
• sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny;
• skupinový program na prácu s deťmi pri/po rozvode rodičov;
• skupinový program na prácu s rodičmi/rodinami po rozvode;
• program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov.

December 2019

06.- 07.12.2019

Žilina

TRAUMA A DISOCIÁCIA A ICH POROZUMENIE Z POHĽADU NEUROBIOLÓGIE A VZŤAHOVEJ VÄZBY

počet kreditov schválených SKP: 16

lektori: Mgr. Hana Vojtová

organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

kontakt: + 421 915 103 394

jdejova@terrainweb.sk

http://www.terrainweb.sk

Obsah:

Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií. Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od nás doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS. Vedieť rozpoznať jeho krátkokobé i dlhodobé a chronické následky. Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu i narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť (resiliencia) alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým
skúsenostiam. Seminár má za cieľ priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým nám umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.

12.12.2019

Bratislava

INTENZÍVNY KURZ PRÁCE S TERAPEUTICKÝMI KARTAMI

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

organizátor: Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

kontakt: Kopčíková Mária, Mgr.

majakop@gmail.com

http://www.dietaaja.sk

Obsah:

Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov.

Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní kontraktu, poznávaní jeho životného scenára, jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešenia konfliktov. Využitie kariet je ďalej v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách.

Pri práci s Emočnými kartami vás naučíme ako nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emocionálnej atmosféry v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).

Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

14.12.2019

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

počet kreditov schválených SKP: 7

lektori: PhDr. Katarína Petrová

organizátor: Humanitas, s.r.o.

kontakt: phdr.petrovak@gmail.com

http://www.kpharmony.sk

Obsah:

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

Návrat hore