Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NA ROK 2019 ku dňu 01.07.2019

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NA ROK 2019 ku dňu 01.07.2019

13.09.2019, 11.10.2019, 15.11.2019

Bratislava

ROR – MÉREIHO ŠKOLA II. INTERPRETÁCIA

počet kreditov schválených SKP: 6

lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Obsah:

Teoretická časť: Získanie teoretických vedomostí v interpretácii 5. stĺpcov a Sumarizačných ukazovateľov (TA, Determinanty, Obsahy, Vulgárne odpovede, Zvláštne reakcie, ZT, SF, AT).

Praktická časť: Získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených ROR protokolov (+ kontrola signovania). Interpretácia na základe Sumarizačných ukazovateľov, Vyzývacieho charakteru tabúľ, Zvláštnych reakcií.

06.-09.07.2019

Svätý Jur

14. ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE: PÁROVÉ PORADENSTVO

počet kreditov schválených SKP: 20

lektori: Prof. Paul R. Peluso, PhD. PhDr. Daniela Čechová, PhD. Mgr. Kristína Široká

organizátor: Slovenská asociácia individuálnej psychológie

kontakt: Mgr. Kristína Široká, adler.org@gmail.com, www.individualnapsychologia.sk

Obsah:

Tentokrát máme pre záujemcov pripravenú lahôdku. Prof. Peluso bude prezentovať najaktuálnejšie poznatky z oblasti výskumu i praxe párového poradenstva a psychoterapie. Prof. Peluso je autorom desiatky publikácií v tejto oblasti /ako Infidelity: A Practitioners Guide to Working with Couples in Crisis či Couples Therapy: Integrating Theory & Technique/ a dlhoročným spolupracovníkom Johna Gottmana, celosvetovo hádam najznámejšej výskumnej autority v oblasti psychologickej pomoci párom. Lektor sa bude venovať na dôkazoch založenému párovému poradenstvu, poradenstvu párom, ktoré zvažujú rozvod, práci s neverou a predstaveniu účinných techník pre poradenstvo párom; uskutoční 3 demonštrácie práce s pármi a bude ich s účastníkmi analyzovať. Lektorky predstavia problematiku partnerského kontraktu a budú sa venovať budovaniu skupiny.

06.- 07.09.2019, 11.-12.10.2019 (nadväzujúce pokračovanie)

Pezinok

KURZ ROR II - KVANTITATÍVNA ANALÝZA (DIAGNOSTICKÉ ŠKÁLY)

Počet kreditov schválených SKP: 14

lektorka: Mgr. Zuzana Horňáková

organizátor: TEMPRE ANIMA, s.r.o.

kontakt: Mgr. Zuzana Horňáková, tempreanima@gmail.com

Obsah:

Kurz je určený pre psychológov, ktorí začínajú pracovať s ROR metódou, ako aj pre študentov psychológie končiacich ročníkov. Podmienkou je absolvovanie ROR I. Kurz bude prebiehať formou teoretických prednášok a praktickým nácvikom signovania a interpretovania.

04.10.2019

Bratislava

HAND TEST

Počet kreditov schválených SKP: 7

lektor: doc. PhDr. Martin Lečbych

organizátor: Psyche Educa, s.r.o.

kontakt: Mgr. Štefan Vanko, PhD., stefanvanko@gmail.com, www,psycheeduca.sk

Obsah:

Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie.

Účastníci si môžu priniesť vlastné protokoly a spolu s ostatnými a lektorom ich vyhodnotia, zinterpretujú a vyvodia záver v rámci diskusie. Lektor zabezpečuje supervíziu prinesených protokolov.

05.10.2019

Bratislava

STRACH – DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Zuzana Hitková, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

organizátor: SLEA Slovensko, o.z.

kontakt: 0905 105 344

prihlaska@slea.sk

http://www.slea.sk

Obsah:

Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote ako aj v rámci terapeutickej práce.

25.10.2019

Bratislava

PFT III V KLINICKEJ PRAXI – ROSENZWEIGOV OBRÁZKOVO-FRUSTRAČNÝ TEST

počet kreditov schválených SKP: 6

lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Obsah:

Supervízny seminár. Precvičovanie signovania, získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených PFT protokolov z klinickej praxe.

16.11.2019

Bratislava

KEĎ SA NADŠENIE ZMENÍ NA ZÁŤAŽ. Práca so syndrómom vyhorenia v existenciálnej analýze.

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: Mgr. Zuzana Hitková, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

organizátor: SLEA Slovensko, o.z.

kontakt: 0905 105 344

prihlaska@slea.sk

http://www.slea.sk

Obsah:

Syndróm vyhorenia je v dnešnej dobe častým fenoménom. V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia.

28.- 29.06.2019, 27. – 28. 06.2019, 04. – 05.09. 2019, 25. – 26.10.2019, 06. – 07.12.2019

Bratislava

Základný kurz v Rorschachovej metóde

počet kreditov schválených SKP: 15

lektori: PhDr. Igor Obuch

organizátor: Psycho Diatera s.r.o.

kontakt: 00 421 902 194 499

igor.obuch@gmail.com

http://

Obsah:

Kurz je zvlášť vhodný pre psychológov pracujúcich v zdravotníctve, ale obsahom a zameraním môže byť vhodný i v iných oblastiach, ako je poradenstvo, personalistika a pod.

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

12.09.2019

Martin

Kresba Dom – Strom - Osoba

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

House-Tree-Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie používaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácii o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

18. – 20.09.2019, 17.10.2019

Martin

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VÄZBY

počet kreditov schválených SKP: 30

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,….

28.09.2019

Prešov

Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR

počet kreditov schválených SKP: 7

lektori: PhDr. Katarína Petrová

organizátor: Humanitas, s.r.o.

kontakt: phdr.petrovak@gmail.com

http://www.kpharmony.sk

Obsah:

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

08.- 09.10.2019

Martin

VPLYV VÝCHOVY NA VÝVIN MOZGU DIEŤAŤA

počet kreditov schválených SKP: 16

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Vhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli. Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.

10.10.2019

Martin

KRESBA DOMOV - PROJEKTÍVNY TERAPEUTICKÝ NÁSTROJ

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch. Metóda “Kresba domov” je vhodná v terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých.

03.- 05.10.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 1. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku. Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:

 • Úvod do Sandplaying
 • Rozdiel v spontánnom a riadenom pieskovisku
 • Priebeh (proces a obsah) stretnutia
 • Využitie Sandplaying s ohľadom na vek klientov
 • Preterapia a sprevádzanie prostredníctvom Sandplayingu

24. – 26.10.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 2. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku. Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:

 • Sandplaying v kontexte diagnostiky, poradenstva a terapie
 • Sandplaying v rámci terapeutického procesu s ohľadom na jednotlivé fázy, hlavne so zameraním na budovanie sebavedomia klienta a prácu s jeho zdrojmi

26.10.2019

Prešov

Supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR

počet kreditov schválených SKP: 7

lektori: PhDr. Katarína Petrová

organizátor: Humanitas, s.r.o.

kontakt: phdr.petrovak@gmail.com

http://www.kpharmony.sk

Obsah:

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

21. – 23.11.2019

Martin

SANDPLAYING - využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii, 3. časť

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: Mgr. Alena Vávrová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku. Vzdelávanie bude zamerané na tieto témy:

 • Sandplaying v práci so sebaprijatím klienta
 • Sandplaying pri práci s rodinou, vzťahmi, skupinou
 • Ďalšie integračné funkcie Sandplayingu

07.11.2019

Martin

KRESBA DOM – STROM – OSOBA

počet kreditov schválených SKP: 8

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

27.- 29.11.2019

Martin

DIEŤA A RODINA V ROZVODE

počet kreditov schválených SKP: 22

lektori: PaedDr. Dušana Priehradná, Mgr. Monika Boričová

organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

kontakt:

rodinnaterapia@gmail.com

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah:

Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené stane sa že manželstvo sa rozpadá, niekedy sa skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.

Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach. Jedna z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.

Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi, sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť tuto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých detí prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii, nebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje v problémy so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.

Seminár je zameraný na témy:

 • práca s rozvodovým konfliktom v rodine;
 • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;
 • deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;
 • nastavenie výchovy a kontaktu s deťmi – ako ďalej po rozchode;
 • sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny;
 • skupinový program na prácu s deťmi pri/po rozvode rodičov;
 • skupinový program na prácu s rodičmi/rodinami po rozvode;
 • program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov.

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.

Kalendár udalostí

<< Júl 2019 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Návrat hore