Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

Prehľad schválených vzdelávacích aktivít v rámci sústavného vzdelávania 2019

12.01.2019; 16.02.2019; 16.03.2019; 13.04.2019; 18.05.2019; 15.06.2019

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

Počet kreditov schválených SKP: 7

Organizátor: Humanitas, s.r.o.

Lektorka: PhDr. Katarína Petrová

Kontakt: PhDr. Katarína Petrová, phdr.petrovak@gmail.com

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. Systém - oboznámenie sa so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

15.03.2019, 12.04.2019, 10.05.2019, 14.06.2019, 13.09.2019, 11.10.2019, 15.11.2019

Bratislava

ROR – MÉREIHO ŠKOLA II. INTERPRETÁCIA

Počet kreditov schválených SKP: 6

Lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

Organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová, misanicova@centrum.sk, http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Teoretická časť:
Získanie teoretických vedomostí v interpretácii 5. stĺpcov a Sumarizačných ukazovateľov (TA, Determinanty, Obsahy, Vulgárne odpovede, Zvláštne reakcie, ZT, SF, AT).
Praktická časť:
Získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených ROR protokolov (+ kontrola signovania). Interpretácia na základe Sumarizačných ukazovateľov, Vyzývacieho charakteru tabúľ, Zvláštnych reakcií.

28.-29.03.2019

Bratislava

PFT I A II SIGNOVANIE A INTERPRETÁCIA

Lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

Organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová, misanicova@centrum.sk, http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Počet kreditov schválených SKP: 14

Miesto PFT v psychodiagnostike a možnosti jeho využitia v praxi. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, signovanie, sumarizácia a výpočet ukazovateľov (PC program), profil, kvantitatívna a kvalitatívna analýza, oporné body pri interpretácii, písanie nálezu. Praktické ukážky z protokolov.

29.03.2019

Liptovský Mikuláš

HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV. MECHANIZMY PSYCHICKEJ ZMENY A TERAPEUTICKÉHO PÔSOBENIA.

Počet kreditov schválených SKP: 8

Organizátor: PORT centrum hlbinnej psychológie, s.r.o.

Lektor: MUDr. Peter Pöthe

Kontakt: Mgr. Oľga Šupalová, info@portcentrum.sk, www.portcentrum.sk

Ide o súbor na seba nadväzujúcich seminárov psychoterapie detí a adolescentov. Ponúkame ucelený, osvedčený a vyhľadávaný program s uznávaným detským psychiatrom a psychoterapeutom MuDr. Petrom Pöthem. Vzdelávanie je založené na porozumení psychickej realite klienta a vzťahovej dynamike medzi klientom a terapeutom a je vedené v duchu hlbinných smerov. Hlavný dôraz je kladený na praktickú aplikáciu teoretických a technických znalostí. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky. Veríme, že spoločne vytvoríme priestor na zlepšovanie kvality v psychoterapii detí a adolescentov. Tešíme sa na Vás.

03.-04.04.2019

Bratislava

VYUŽITIE PROJEKTÍVNYCH METÓD U DETÍ A MLADISTVÝCH

Počet kreditov schválených SKP: 14

Organizátor: Centrum pre rodinu Kvapka, n.o.

Lektorka: PhDr. Lýgia Bátovská

Kontakt: Mgr. Mária Kopčíková, mariakop@gmail.com, http://dietaaja.sk/vyuzitie-projektivnych-metod-u-deti-a-mladistvych/

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop "Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých". Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka.

V tomto seminári oboznámime účastníkov s niekoľkými známymi, ale aj menej používanými, ale efektívnymi projektívnymi metódami. Poukážeme na ich psychodiagnostický, ako aj terapeutický potenciál. Účastníci budú mať možnosť niektoré na sebe vyskúšať formou zážitku.

04.-05.04.2019

Hotel Partizán, Tále

PLÉNUM ADPSR + odborné školenie

Počet kreditov schválených SKP: 12

Organizátor: Asociácia dopravných psychológov SR

Lektori: PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Kontakt: Alena Filková, adpsr@adpsr.sk

http://adpsr.sk/pozvanka-na-plenum-adpsr-2019/

05.-06.04.2019

Košice

PROJEKCIA PSYCHODYNAMIKY OBSEDANTNÉHO MÓDU SPRACOVÁVANIA VÝVINOVÉHO KONFLIKTU DO HROVÉHO SPRÁVANIA. PRAKTICKÝ NÁCVIK TERAPIE HROU "ANÁLNEHO" DIEŤAŤA

Počet kreditov schválených SKP: 12

Organizátor: Self Creation, s.r.o.

Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc.

Kontakt: http://www.reichelova.sk/vzdelavanie

Rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností v terapeutickej práci s deťmi so zameraním na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením. Poznanie klinických symptómov - enkopréza, enuréza a obstipácie ako nevedomej projekcie riešenia separačného vývinu.

08.04.2019

Nové Zámky

SLOVENSKÁ VERZIA MMPI-2 - MOŽNOSTI POUŽITIA V PSYCHODIAGNOSTICKEJ PRAXI

Počet kreditov schválených SKP: 7

Organizátori: PsyRM, spol. s.r.o.; EPIKA s.r.o.

Lektori: PhDr. Róbert Máthé, PhD.; Jana Štefániková, PhD.

Kontakt: PhDr. Róbert Máthé, PhD; psychoprof@psychoprof.sk

Kurz je zameraný na poskytnutie relevantných informácií o slovenskej verzii psychodiagnostickej metódy MMPI-2, o jej administrovaní, vyhodnocovaní a o odporúčanom postupe pri jej interpretovaní v rôznych oblastiach psychologickej praxe s akcentom na psychodiagnostiku v klinickej psychológii. Práca s metódou je ilustrovaná prezentáciou viacerých kazuistík z praxe prednášateľov.


12.-13.04.2019, 07.-08.06.2019

Predná Hora

SUPERVÍZIA V KLINICKEJ/PSYCHOTERAPEUTICKEJ PRAXI

Počet kreditov schválených SKP: 10

Organizátor: Psychopulz, s.r.o.

Lektor: PhDr. Martin Chylík

Kontakt: PhDr. Martin Chylík, chylik@psychopulz.sk, http://www.psychopulz.sk/vzdelavanie.htm

Seminár je určený pre klinických psychológov a psychoterapeutov s dynamickou orientáciu. Supervízia prebieha v skupinovej forme prácou nad prinesenými kazuistikami.

Práca je zameraná na určovanie bazálneho konfliktu, porozumeniu obranným mechanizmom, prenosovým a protiprenosovým fenoménom, so stanovením psychodynamickej diagnózy

a účinných intervencií v jednotlivých prípadoch. Dôležitou súčasťou seminára je analýza ROR protokolov z hlbinne psychologického hľadiska s diagnostickými a terapeutickými výstupmi.

15.-16.04.2019

Bratislava

POMÁHAJÚCI VZŤAH - PRENOS A PROTIPRENOS

Počet kreditov schválených SKP: 14

Organizátor: Centrum pre rodinu Kvapka, n.o.

Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek

Kontakt: Mgr. Mária Kopčíková, mariakop@gmail.com, http://dietaaja.sk/pomahajuci-vztah-prenos-a-protiprenos/

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o téme prenosu a protiprenosu v pomáhajúcom vzťahu. Cieľom je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách pomáhajúceho vzťahu s dôrazom na prenos a protiprenos.

Zameriame sa na základy pôvodného prístupu k psychoterapii, ktorý sa dnes označuje ako psychodynamický a ktorý sa vyvinul z učenia praotca psychoterapie (Freud). Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách pomáhajúceho vzťahu s dôrazom na prenos a protiprenos.

26.-27.04.2019

Pezinok

KURZ ROR II - KVANTITATÍVNA ANALÝZA (VÝPOČET F1%, F2%, V%, TA)

Počet kreditov schválených SKP: 14

Organizátor: TEMPRE ANIMA, s.r.o.

Lektorka: Mgr. Zuzana Horňáková

Kontakt: Mgr. Zuzana Horňáková, tempreanima@gmail.com

Kurz je určený pre psychológov, ktorí začínajú pracovať s ROR metódou, ako aj pre študentov psychológie končiacich ročníkov. Podmienkou je absolvovanie ROR I. Kurz bude prebiehať formou teoretických prednášok a praktickým nácvikom signovania a interpretovania.


12.-13.04.2019

Žilina

SÚCIT A SÚCIT SO SEBOU – AKO MU POROZUMIEŤ A AKO HO ROZVÍJAŤ

Počet kreditov schválených SKP: 13

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektorka: Mgr. Hana Vojtová

Kontakt: Mgr. Jana Dejová Hánová, jdejova@terrainweb.sk

Súcit je pravdepodobne jednou z kľúčových motivácií, prečo si vyberáme pomáhajúce profesie. Ale ako vlastne rozumieme tomu, čo je súcit? Vieme ho uplatniť aj voči sebe? A dokážeme pomôcť našim klientom, aby v sebe našli súcit, ktorý ich môže uzdravovať? Súcítenie so sebou je podmienkou pre pozitívnu prognózu v psychoterapii. Obzvlášť v psychotraumatológii nemôžeme sprevádzať ľudí v liečivom procese bez toho, aby v sebe našli ochotu a silu byť sami sebe spojencami. Poznatky z neurobiológie, psychoterapie a budhistickej filozofie nám môžu pomôcť pochopiť proces súcitu a súcitu so sebou a objaviť, kde sa môže tento proces blokovať a ako s tým pracovať. Súčasťou workshopu je aj skúsenosť na sebe. Vyskúšame si niektoré cvičenia, ktoré pomáhajú seba-súcit kultivovať. Cieľom workshopu je najmä pomôcť nám hľadať a rozvíjať zdroje súcitu so sebou pre našich klientov, ale môže byť užitočný aj pre našu vlastnú sebapodporu. Môžeme prehĺbiť pochopenie seba, svojho zaobchádzania s utrpením a jeho liečením. Môžeme sa inšpirovať, ako pracovať s ťažko ovplyvniteľnými zvykovými vzorcami, s postojmi, ktoré vedú k šťastiu a vyrovnanosti, ako aj s emóciami, ktoré vedú k nepokoju a prehlbovaniu a opakovaniu utrpenia. Kultivácia múdrosti a súcitu predstavuje hlavnú os ľudského rastu. Účastníci budú mať možnosť tiež zažiť krátke meditatívne cvičenia a zoznámiť sa s dostupnými knižnými a i. zdrojmi, využiteľnými v psychoterapeutickej práci.

24.-25.04.2019

Bratislava

DOMÁCE NÁSILIE – JEHO PODSTATA A PREVENCIA

Počet kreditov schválených SKP: 14

Lektorka: PhDr. Barbora Kuchárová

Organizátor: Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

Kontakt: Mgr. Mária Kopčíková, mariakop@gmail.com

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Obsah: Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v dynamike násilia medzi blízkymi osobami, ako i identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov tohto javu. Lektorka sa bude zameriavať na identifikáciu skutočnej obete domáceho násilia, ako i na spôsob a limity poskytnutia krízovej intervencie viktíme. Pozornosť bude venovaná samotným fázam tohto procesu s ohľadom na jeho kulminujúci efekt. Prezentovaná bude i základná typológia obetí a násilníkov.

26.04.2019 a 25.10.2019

Bratislava

PFT III V KLINICKEJ PRAXI – ROSENZWEIGOV OBRÁZKOVO-FRUSTRAČNÝ TEST

Lektori: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc, PhDr. Etela Mišaničová

Organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová, misanicova@centrum.sk, http://klinickapsychologia.sk/stranka.php?s=vzdelavanie

Počet kreditov schválených SKP: 6

Supervízny seminár.
Precvičovanie signovania, získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených PFT protokolov z klinickej praxe.

02.05.2019

Martin

KOMUNIKAČNÁ BEDŇA - EFEKTÍVNE ZAPOJENIE DIEŤAŤA DO ROZHODOVACÍCH PROCESOV

Počet kreditov schválených SKP: 8

Organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Kontakt: PaeDr. Dušana Priehradná, rodinnaterapia@gmail.com, https://www.rodinnaterapia.sk/seminare/komunikacna-bedna-efektivne-zapojenie-dietata-do-rozhodovacich-procesov/

„Komunikačná bedňa“ je súbor jednoduchých a kreatívnych techník pre efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov – ponúka nekomplikované a nápadité spôsoby, ako komunikovať o náročných témach. Obsahuje súbor aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov. Techniky z „komunikační bedne“ majú veľkú škálu využitia, dajú sa ušiť na mieru danej situácií a upraviť podľa potrieb dieťaťa aj pracovníka, ktorý „komunikačnú bedňu“ používa. Sú špeciálne zostavené tak, aby spĺňali potreby rôznych vekových skupín a požiadavky na prácu s deťmi rôznych schopností.

24.05.2019

Bratislava

PSYCHODIAGNOSTICKÁ KAZUISTIKA

Počet kreditov schválených SKP: 6

Organizátorka: PhDr. Etela Mišaničová

Lektor: Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová, misanicova@centrum.sk, www.klinickapsychologia.sk

Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov ( z ROR), klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, diagnostická úvaha, dif.dg.možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčania resp. zodpovedanie otázok ( podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizácou prípadu zo strany p Pof. Vyžaduje sa aktívna účasť.

31.05.-01.06.2019

Bratislava

8. ČESKO-SLOVENSKÉ SYMPÓZIUM V PRÍSTUPE ZAMERANOM NA ČLOVEKA

Počet kreditov schválených SKP: 13

Organizátor: PCA Inštitút Ister

Lektor: viď. webstránka

Kontakt: Mgr. Mária Kopčíková, mariakop@gmail.com, http://www.pcaister.sk/index.php/konferencie

PCA Inštitút ISTER Bratislava v spolupráci s Inštitútom PCA Praha vás pozývajú na 8. česko-slovenské sympózium v prístupe zameranom na človeka.

Ako je zvykom, v organizácii a mieste konanie striedame po 2 rokoch Prahu - program budú tvoriť prednášky, workshopy, encountrové skupiny, priateľské stretnutia a rozhovory a spoločenský večer.

Aktívnu účasť zatiaľ prisľúbili - Hana Celušáková, Vlado Hambálek, Barbora Hrdličková, Mária Kopčíková, Miroslav Čápek, Petra Jurkovičová, Barbora Kuchárová, Jana Lednická, Lucia Lenická, Dušana Priehradná, Hana Smitková, Marta Špaleková, Zuzana Tatárová, Ivan Valkovič, Pavel Wieser, Barbora Sládeková, Peter Brnula.

Program: prednášky, workshopy, encounter, neformálne diskusie. V piatok popoludní prebehne program formou prednášok v pléne, v sobotu bude k väčšine prednášok ponúknutý rozširujúci workshop. Sympózium ukončíme spoločným encountrom.

31.05.-01.06.2019

Pezinok

KURZ ROR II - KVANTITATÍVNA ANALÝZA (VÝPOČET A INTERPRETÁCIA ZT, SF, AT)

Počet kreditov schválených SKP: 14

Organizátor: TEMPRE ANIMA, s.r.o.

Lektor: Mgr. Zuzana Horňáková

Kontakt: Mgr. Zuzana Horňáková, tempreanima@gmail.com

Kurz je určený pre psychológov, ktorí začínajú pracovať s ROR metódou, ako aj pre študentov psychológie končiacich ročníkov. Podmienkou je absolvovanie ROR I. Kurz bude prebiehať formou teoretických prednášok a praktickým nácvikom signovania a interpretovania.

21.-23.06.2019

Bratislava

SEMINÁR O SYMBOLOCH - PRÁCA SO SYMBOLMI V DIAGNOSTIKE A PSYCHOTERAPII 1.

Počet kreditov schválených SKP: 16

Organizátor: PhDr. Jaromíra Jánošková, SSKIP

Lektorka: PhDr. Jaromíra Jánošková

Kontakt: PhDr. Jaromíra Jánošková, janoskova.j@gmail.com

Vzdelávanie pozostáva z 5 na seba nadväzujúcich seminárov, kde sa frekventanti zoznámia s teoretickým zázemím práce so symbolmi. Cez budovanie obrazov sa naučia identifikovať klientovu centrálnu, či aktuálnu problematiku . Lektori im ukážu a následne si sami skúsia aj terapeutické techniky práce so symbolom. Zoznámia sa aj s osobitosťami práce s rodinou, párom, či skupinou.

21.-22.06.2019

Bratislava

PREJAVY OSOBNOSTNEJ PATOLÓGIE V PSYCHODIAGNOSTIKE – SUPERVÍZNY POHĽAD

Počet kreditov schválených SKP: 12

Organizátor: Psyche Educa s.r.o.

Lektor: PhDr. Anton Polák

Kontakt: Mgr. Štefan Vanko, PhD., stefanvanko@gmail.com

Seminár sa začne prednáškou lektora na téma štruktúra, organizácia a poruchy osobnosti, obranné mechanizmy, zvláštne fenomény, klinické diagnózy – ako sa prejavujú v psychických procesoch, nie súbor „typických znakov“, ale ako ovplyvňujú psychické procesy a ako sa to môže prejavovať v psychodiagnostických metódach (s dôrazom na ROR). Lektor prinesie ukážky vyšetrení /aj s nálezmi/, prejde s účastníkmi signovanie, vyhodnotenie, interpretáciu a formuláciu klinického nálezu na podklade výsledkov diagnostických metód (s dôrazon na ROR) a kontextu anamnézy, klinického pozorovania. V rámci tém o osobnostnej patológii lektor zoznámi s psychodynamickým pohľadom na štruktúru a organizáciu osobnost a aj Gestalt pohľad na jednotlivé struktury a narušenia ich kontaktového cyklu. Popis základných obrazov jednotlivých osobnostných organizácií a štruktúr (hraničná, narcistická, schizoidná, depresívna, obsedantná a hysterická), pohľad do ich fenomenológie a vývojových súvislostí. Zameranie sa na úroveň typ organizácie osobnosti /neurotická, hraničná, psychostická/ a stupeň integrácie /dobrá, primeraná, nízka, dezintegrácia/, povaha vzťahov, obrán ega a konfliktov. Dôraz na praktické použitie pri diagnostike a diferencovaní štruktúry a organizácie osobnosti a obraz s charakteristickými rysmi v ROR protokoloch. Seminár má supervízny charakter, účastníci si môžu doniesť vlastné klinické prípady, ktoré sa budú supervidovať.

06.-09.07.2019

Svätý Jur

14. ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE: PÁROVÉ PORADENSTVO

Počet kreditov schválených SKP: 20

Organizátor: Slovenská asociácia individuálnej psychológie

Lektori: Prof. Paul R. Peluso, PhD. PhDr. Daniela Čechová, PhD. Mgr. Kristína Široká

Kontakt: Mgr. Kristína Široká, adler.org@gmail.com, www.individualnapsychologia.sk

Tentokrát máme pre záujemcov pripravenú lahôdku. Prof. Peluso bude prezentovať najaktuálnejšie poznatky z oblasti výskumu i praxe párového poradenstva a psychoterapie. Prof. Peluso je autorom desiatky publikácií v tejto oblasti /ako Infidelity: A Practitioners Guide to Working with Couples in Crisis či Couples Therapy: Integrating Theory & Technique/ a dlhoročným spolupracovníkom Johna Gottmana, celosvetovo hádam najznámejšej výskumnej autority v oblasti psychologickej pomoci párom. Lektor sa bude venovať na dôkazoch založenému párovému poradenstvu, poradenstvu párom, ktoré zvažujú rozvod, práci s neverou a predstaveniu účinných techník pre poradenstvo párom; uskutoční 3 demonštrácie práce s pármi a bude ich s účastníkmi analyzovať. Lektorky predstavia problematiku partnerského kontraktu a budú sa venovať budovaniu skupiny.

06.-07.09.2019, 11.-12.10.2019 (nadväzujúce pokračovanie)

Pezinok

KURZ ROR II - KVANTITATÍVNA ANALÝZA (DIAGNOSTICKÉ ŠKÁLY)

Počet kreditov schválených SKP: 14

Organizátor: TEMPRE ANIMA, s.r.o.

Lektorka: Mgr. Zuzana Horňáková

Kontakt: Mgr. Zuzana Horňáková, tempreanima@gmail.com

Kurz je určený pre psychológov, ktorí začínajú pracovať s ROR metódou, ako aj pre študentov psychológie končiacich ročníkov. Podmienkou je absolvovanie ROR I. Kurz bude prebiehať formou teoretických prednášok a praktickým nácvikom signovania a interpretovania.

Posledná úprava Pondelok, 15 Apríl 2019 08:56

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.

Kalendár udalostí

<< August 2019 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Návrat hore