Prehľad schválených vzdelávacích aktivít v rámci sústavného vzdelávania 2018

Aktuálny zoznam vzdel. aktivít schválených ku 21.08.2018

07.-08.09.2018

Košice

INDIVIDUÁLNA TERAPIA HROU A PSYCHOANALYTICKÉ POROZUMENIE HROVÉHO SPRÁVANIA DIEŤAŤA I.

12

PhDr. Eva Reichelová

Self Creation, s.r.o.

PhDr. Eva Reichelová

Tel.: + 421 905 834 795

e-mail: reichelova@reichelova.sk

www.reichelova.sk

Praktický nácvik správania terapeuta v psychoterapii hrou. Nácvik pohotového dešifrovania vývinových konfliktov v separačno-individuačnom vývine detí. Praktické využitie učenia D. W. Winnicotta s dôrazom na terapiu hrou / potenciálny priestor, prechodové objekty, hľadanie self v terapii hrou, zrkadliaca rola matky, použitie objektu v terapii hrou / s bohatou ponoukou prípadových kazuistík z diagnosticko-terapeutickej praxe.

13.-14.09.2018

Bratislava

EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR

13

Mgr. Vladimír Hambálek

Coachingplus, o.z.

PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s klientom. Na konci workshopu by mali účastníci:

 • Vedieť viesť rozhovor s klientom takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
 • Vedieť byť počas rozhovoru s klientom intervenčne zameraný na vzťah, alebo širší systém, ktorý je predmetom práce na zmene

Viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo

14.09.2018

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE ZAČIATOČNÍKOV

6

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

 • Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch – TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
  Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

14.-15.09.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

15.09.-16.09.2018

Bratislava

KURZ PSYCHOTERAPIE PSYCHÓZ

10

Mgr. Hana Navrátilová

Psyche Educa s.r.o.

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

Tel.: + 421907711543

e- mail: stefanvanko@gmail.com

seminare.psycheeduca.sk

Kurz je určený psychológom, ale prínosný môže byť aj pre psychiatrov a sestry s psychoterapeutickými základmi, ktorí sa venujú alebo chcú sa venovať psychoterapeutickej práci s klientmi s funkčným psychotickým ochorením. V rámci tohto dvojdenného kurzu sa budeme zaoberať hlavnými zásadami a špecifikami terapeutickej práce s touto klientelou. Predstavené budú stručne teoretické východiská, dôraz bude kladený na praktické postupy a techniky, doplnené viacerými príkladmi z praxe. Kurz nesupluje psychoterapeutický výcvik, snaží sa sprostredkovať skúsenosť ako sa dajú psychoterapeutické postupy aplikovať u klientov s psychózou a jeho cieľom je upozorniť na možné problémy a špecifiká.
Zaoberá sa špecifickými technikami, ktoré pomáhajú ukotviť pacienta v realite, podporujú tvorbu náhľadu na chorobu a uľahčujú spracovanie psychotickej skúsenosti. Zoznamuje s možnými spôsobmi práce s pretrvávajúcimi pozitívnymi symptómami. Kurz je obohatený o príklady z praxe.

27.-28.09.2018

Košice

EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR

13

Mgr. Vladimír Hambálek

Coachingplus, o.z.

PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s klientom. Na konci workshopu by mali účastníci:

 • Vedieť viesť rozhovor s klientom takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
 • Vedieť byť počas rozhovoru s klientom intervenčne zameraný na vzťah, alebo širší systém, ktorý je predmetom práce na zmene

Viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo

28.-29.09.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

29.09.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

7

Katarína Petrová. PhDr.

Humanitas, s.r.o.

Katarína Petrová, PhDr.

Tel.: + 421 903 507 958

e-mail: phdr.petrovak@gmail.com

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. Systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

04.-05.10.2018

Bratislava

PRÁCA S EMÓCIAMI V PORADENSKOM PROCESE

13

Mgr. Vladimír Hambálek

Coachingplus, o.z.

PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

Zámerom seminára je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď terapeut/poradca pracuje s rozličnými emočnými stavmi interakcie klient – poradca.

 • Poznať možnosti práce s emóciami v poradenskom procese
 • Vedieť využiť účinné techniky, ktoré uľahčujú skúmanie a porozumenie emóciám
 • Vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa neutralizovali emočné stavy, ktoré príliš zaplavujú a bránia kognitívnemu spracovaniu hovoreného
 • Poznať možnosti ukotvenia emocionálnych stavov
 • Poznať a vedieť aplikovať vybrané experienciálne techniky v poradenskom procese

12.10.2018

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE ZAČIATOČNÍKOV

6

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch – TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

12.-13.10.2018

Pezinok

KURZ ROR I. – VYZÝVACIE CHARAKTERISTIKY

TYP APERCEPCIE

14

Mgr. Zuzana Horňáková

TEMPRE ANIMA s.r.o.

Mgr. Zuzana Horňáková

Tel.: + 421 918 455 775

e-mail: tempreanima@gmail.com

www.tempreanima.sk

Kurz ROR I podľa Mereiho prístupu, pre psychológov začínajúcich pracovať s metódou ROR. Kurz je rozdelený do piatich víkendových stretnutí v celkovom rozsahu 70 hodín. Každé stretnutie bude pozostávať z teoretickej časti a z praktického nácviku signovania a interpretovania protokolov. Súčasťou kurzu je aj príručka v elektronickej podobe.

18.-19.10.2018

Bratislava

INTEGRATÍVNA PRÁCA S MOTIVÁCIOU A ZMENOU V KOMPLEXNÝCH SYSTÉMOCH X

16

Mgr. Vladimír Hambálek

Mgr. Zuzana Zimová

Coachingplus, o.z.

PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

Účastníci by mali na konci workshopu:

 • Poznať a vedieť aplikovať zručnosti motivácie pri práci s pármi a rodinami, ako aj malými tímami, ktoré sú do poradenstva a psychoterapie distribuované inými odborníkmi, sú nemotivované a sú z hľadiska transteoretického modelu (Norcross, Prochaska) vo fáze, keď ešte neuvažujú o zmene, respektíve nie sú rozhodnutí pre zmenu a váhajú prevziať na seba riziko zmeny
 • Poznať a vedieť aplikovať zručnosti poradenskej a psychoterapeutickej práce so zmenou párového, rodinného, respektíve iného mikrosystému
 • Poznať a vedieť aplikovať špecifické intervencie integratívnej párovej a rodinnej psychoterapie v rôznych psychosociálnych a organizačných kontextoch, na rôznych pracoviskách, v neklinickom aj klinickom kontexte

18.-19.10.2018

Bratislava

AKO SA FORMUJE OSOBNOSŤ ČLOVEKA A ČO VŠETKO BY SME MALI O TOM VEDIEŤ.

14

PhDr. Lygia Bátovská

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

Mgr. Mária Kopčíková

Tel.: + 421 903769708

e- mail: mariakop@gmail.com

http://dietaaja.sk/familienbrett-rodinna-doska-workshop/

Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď.) kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou a ovplyvňujúcu nasledovnú fázu. Zlyhanie v jednej fáze ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka. Ćo môžete očakávať? 14 hodín intenzívneho teoretického vzdelávania s praktickými príkladmi. Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. / 18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.

19.10.-20.10.2018

Bratislava

VÝVOJOVÉ ASPEKTY ROR METÓDY A ICH POUŽITIE U DETÍ

10

PhDr. Dana Krejčířová

Psyche Educa s.r.o.

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

+ 421907711543

stefanvanko@gmail.com

seminare.psycheeduca.sk

Zoznámenie sa s vývojovými aspektmi Rorschachovej metódy pri použití u detí od predškolského veku do adolescencie, špecifiká signovania a interpretácie výsledkov s prihliadnutím k vývojovým aspektom.

20.10.2018

Bratislava

KEĎ ŽIVOT NETEŠÍ. POHĽAD EXISTENCIÁLNEJ ANALÝZY NA DYNAMIKU DEPRESÍVNYCH VZŤAHOV.

8

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Mgr. Zuzana Hitková

SLEA Slovensko, o.z.

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Tel.: + 421 905 105 344

e- mail: prihlaska@slea.sk

www.slea.sk

Depresia sa v živote človeka objavuje ako reakcia na stratu, nadmernú záťaž, alebo v situácii, kedy v živote chýbajú aktívne žité hodnoty. V stave depresie človek nedokáže dostatočne precítiť hodnotu vlastného života, ani sa nedokáže dostatočne otvoriť hodnotám všeobecne. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívneho ochorenia a depresívnych stavov.

20.10.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

7

Katarína Petrová. PhDr.

Humanitas, s.r.o.

Katarína Petrová, PhDr.

Tel.: + 421 903 507 958

e-mail: phdr.petrovak@gmail.com

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. Systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

25.-26.10.2018

Košice

PRÁCA S EMÓCIAMI V PORADENSKOM PROCESE

13

Mgr. Vladimír Hambálek

Coachingplus, o.z.

PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

Zámerom seminára je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď terapeut/poradca pracuje s rozličnými emočnými stavmi interakcie klient – poradca.

 • Poznať možnosti práce s emóciami v poradenskom procese
 • Vedieť využiť účinné techniky, ktoré uľahčujú skúmanie a porozumenie emóciám
 • Vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa neutralizovali emočné stavy, ktoré príliš zaplavujú a bránia kognitívnemu spracovaniu hovoreného
 • Poznať možnosti ukotvenia emocionálnych stavov
 • Poznať a vedieť aplikovať vybrané experienciálne techniky v poradenskom procese

26.10.2018

Bratislava

PSYCHODIAGNOSTICKÁ KAZUISTIKA

6

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

09.-10.11.2018

Pezinok

KURZ ROR I. – DETERMINANTY A NÁCVIK SIGNOVANIA

14

Mgr. Zuzana Horňáková

TEMPRE ANIMA s.r.o.

Mgr. Zuzana Horňáková

Tel.: + 421 918 455 775

e-mail: tempreanima@gmail.com

www.tempreanima.sk

Kurz ROR I podľa Mereiho prístupu, pre psychológov začínajúcich pracovať s metódou ROR. Kurz je rozdelený do piatich víkendových stretnutí v celkovom rozsahu 70 hodín. Každé stretnutie bude pozostávať z teoretickej časti a z praktického nácviku signovania a interpretovania protokolov. Súčasťou kurzu je aj príručka v elektronickej podobe.

16.11.2018

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE ZAČIATOČNÍKOV

6

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch – TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

16.-17.11.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

22.-23.11.2018

Košice

PRÁCA S NEDOBROVOĽNÝM KLIENTOM A KLIENTOM V ODPORE

13

Mgr. Vladimír Hambálek

Mgr. Zuzana Zimová

Coachingplus, o.z.

PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

Cieľom je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď pracujete s nedobrovoľným klientom, alebo klientom v odpore.

 • Poznať možnosti a limity práce s nedobrovoľným klientom
 • Vedieť využiť účinné techniky pri vedení rozhovoru s nedobrovoľným klientom
 • Vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
 • Vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať prejavy odporu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať

24.11.2018

Bratislava

STRACH – DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN. POHĽAD EXISTENCIÁLNEJ ANALÝZY NA DYNAMIKU STRACHU A ÚZKOSTI.

8

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Mgr. Zuzana Hitková

SLEA Slovensko, o.z.

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Tel.: + 421 905 105 344

e- mail: prihlaska@slea.sk

www.slea.sk

Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote, ako aj v rámci terapeutickej práce.

24.11.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

7

Katarína Petrová. PhDr.

Humanitas, s.r.o.

Katarína Petrová, PhDr.

Tel.: + 421 903 507 958

e-mail: phdr.petrovak@gmail.com

Psychodiagnostické supervízne semináre budú zamerané na prácu s ROR (Exnerov compreh. Systém – oboznámenie so základnou teóriou, signovaním a interpretáciou), s vlastnými záznamami z vyšetrení klientov, s prehodnotením klinickej analýzy a syntézy, interpretácie výsledkov, prípadným teoretickým doplnením podľa potrieb účastníkov. Následné prehodnotenie tvorby klinických záverov v závislosti na požiadavke odosielajúceho lekára alebo samotného klienta, nepresahujúc kompetencie klinického psychológa.

30.11.2018

Bratislava

PSYCHODIAGNOSTICKÁ KAZUISTIKA

6

Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc

PhDr. Etela Mišaničová

PhDr. Etela Mišaničová

0918 875 961, misanicova@centrum.sk

Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

07.-08.12.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

15

PhDr. Igor Obuch

Psycho Diatera, s.r.o.

PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciou prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

07.-08.12.2018

Pezinok

KURZ ROR I. – OBSAHY A NÁCVIK SIGNOVANIA

14

Mgr. Zuzana Horňáková

TEMPRE ANIMA s.r.o.

Mgr. Zuzana Horňáková

Tel.: + 421 918 455 775

e-mail: tempreanima@gmail.com

www.tempreanima.sk

Kurz ROR I podľa Mereiho prístupu, pre psychológov začínajúcich pracovať s metódou ROR. Kurz je rozdelený do piatich víkendových stretnutí v celkovom rozsahu 70 hodín. Každé stretnutie bude pozostávať z teoretickej časti a z praktického nácviku signovania a interpretovania protokolov. Súčasťou kurzu je aj príručka v elektronickej podobe.

Návrat hore