Záznam z 20. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 14. januára 2015

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Daniela Žemberyová, PhDr. Blažena Ghillányová, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali Výzvu Rady SKP: Spolupracujme pri zvýšení statusu profesie „psychológ“ (príloha), ktorú napísala najmä PhDr. Oľga Kostelníková a predniesla ju osobne aj na zasadnutí Rady SKP dňa 27.6.2014. Rada SKP odsúhlasila jej zverejnenie spolu s dotazníkom Dr. Antona Heretika, ml., čo sa stalo skutkom dňa 12. januára 2015: http://www.komorapsychologov.sk/skp/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:vyzva-spolupracujme-pri-zvyseni-statusu-profesie-psycholog&catid=37:legislativa&Itemid=168 2. Klub poradenských psychológov navrhuje zadať vypracovanie návrhu nového zákona o psychologickej činnosti (všetkých, teda aj poradenských psychológov) a komore psychológov právnikom spoločnosti Medius, s ktorými SKP spolupracuje. T: do konca roka 2015. 3. Preberali sme tiež novú povinnosť pre ambulancie psychológov mať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nastáva od 1.4.2015. Viacerí členovia klubu by ocenili podrobné inštrukcie k tejto povinnosti a navrhujú, aby ich uverejnila na svojej internetovej stránke aj komora psychológov Slovenska. Prvá informácia o tejto povinnosti je na stránke umiestnená na: http://www.komorapsychologov.sk/skp/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=5&id=95&Itemid=328 Jej znenie uvádzam v prílohe č. 1, aby si ho mohli prečítať aj tí z vás, čo nemajú prístup na stránku SKP ako jej členovia. 4. Na záver sme hovorili o príprave regionálnych snemov SKP. Predbežné termíny regionálnych volieb kandidátov Snemu sú pre Stredoslovenský kraj (Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický) 11. 5. 2015 a pre Západoslovenský kraj (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky) a Východoslovenský kraj (Košický, Prešovský) 15. 5. 2015. Týchto volieb sa môže zúčastniť každý člen, ktorý má zaplatený členský príspevok za rok 2015 najneskôr k 30. 4. 2015, tak rozhodla Rada SKP na decembrovom zasadnutí. Toto je príležitosť pre každého riadneho člena uplatniť svoje hlasovacie právo. 5. Vo svojom príhovore píše prezident komory o úlohách na tento rok okrem iného aj toto: V tomto roku nás okrem volieb čakajú nasledujúce úlohy. Urobiť všetko pre to, aby ambulancie poradenskej a pracovno-organizačnej psychológie boli zaradené do prílohy č. 1a zákona č. 578/2004. Tiež „ošetrenie“ dopravnej psychológie v tomto kontexte. Čakajú nás teda najmä rokovania v parlamente. Ak tam neuspejeme, mali by sme sa obrátiť na prezidenta SR so žiadosťou, aby nepodpísal novely zdravotníckych zákonov. Ďalším „opravným“ prostriedkom by bol už len Ústavný súd. 6. Termín ďalšieho stretnutia sme stanovili výnimočne na utorok: 31. marca 2015. Zapísal: PhDr. Ivan Valkovič Príloha č. 1: Informácia o povinnostiach spojených s užívaním elektronickej registračnej pokladnice Delím sa s informáciou o registračných pokladniach, ktorú som obdržal od môjho účtovníka. Informácia o otázke povinnosti evidovanie tržieb za psychoterapiu (a podobné súvisiace poradenstvo) v ERP (ak sa prijíma hotovosť). Vaše činnosti spadajú pod kod - 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť a z toho vyplýva povinnosť používania ERP pri prijímaní hotovosti za služby najneskôr od 1.4.2015. Virtuálna registračná pokladnica od 1. 4. 2015 Novela zákona o používaní ERP zavádza novinku v podobe možnosti používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Od 1. apríla 2015 sa prijaté tržby budú môcť podnikateľmi evidovať nielen v elektronickej registračnej pokladnici, ale aj vo virtuálnej registračnej pokladnici. Virtuálnu registračnú pokladnicu môžu používať všetci podnikatelia, tak pri predaji tovaru, ako aj pri poskytovaní služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona. Podnikateľ si teda môže vybrať, či pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby uvedenej v prílohe č. 1 bude používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Virtuálnu registračnú pokladnicu však môže používať len vtedy, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000. Virtuálnou registračnou pokladnicou sa rozumie prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia. Koncovým zariadením bude v podstate počítač a tlačiareň. Virtuálna pokladnica bude bezplatne prístupná on-line podnikateľom a bude fungovať na zariadeniach schopných pripojenia na internet. Martin Miller
Návrat hore