Sústavné vzdelávanie - informácie

Dokladovanie ďalšieho vzdelávania

Európske smernice kladú dôraz na zabezpečenie celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a ustanovujú povinnosť členských štátov zabezpečiť toto sústavné vzdelávanie.

Podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) je celoživotné vzdelávanie povinnosťou zdravotníckeho pracovníka. Môže ju naplniť špecializačným štúdiom alebo certifikačnou prípravou v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii, ale najmä napĺňaním jednotlivých zložiek sústavného vzdelávania, ktoré sú definované v nariadení vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (.č. 322/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Tento zákon tiež upravuje, že sústavné vzdelávanie má priebežne evidovať a v stanovenom intervale hodnotiť príslušná komora. Kritériá a spôsob hodnotenia rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z..v znení neskorších predpisov.

V § 42 zák. 578/2004 Z.z. Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je mimo iného uvedené:

 • Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.
 • Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.
 • Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 11), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami a odbornými spoločnosťami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 • Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.
 • Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 11). Komora priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít. Komora sa podľa požiadaviek akreditačnej komisie (§ 40 ods. 1) spolupodieľa aj na priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
 • Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela príslušný orgán podľa odseku 6 hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad60b) písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie

 • a) v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu7) aj jeho zamestnávateľovi; v prípade výsledného hodnotenia "nesplnil" spolu so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v pôsobnosti zamestnávateľa,
 • b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu 8) aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia; v prípade výsledného hodnotenia "nesplnil" príslušná komora začne konanie o dočasnom pozastavení licencie a začatie konania oznámi orgánu príslušnému na vydanie povolenia,
 • c) na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe aj príslušnej komore; v prípade výsledného hodnotenia "nesplnil" príslušná komora začne konanie o dočasnom pozastavení licencie
 • V prípadoch uvedených v odseku 8 možno zdravotníckemu pracovníkovi navrhnúť preskúšanie; preskúšanie zabezpečí orgán podľa odseku 6 v spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou podľa § 40 uskutočňujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
 • Výsledok preskúšania podľa odseku 9 vzdelávacia ustanovizeň oznamuje písomne hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi, komore a orgánom podľa odseku 8 najneskôr do desať dní od preskúšania.

V § 80 Povinnosti zdravotníckeho pracovníka je mimo iného uvedené:

Zdravotnícky pracovník je povinný

 • poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť
 • sústavne sa vzdelávať
 • oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2)
 • vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom (§ 52 ods. 2 písm. a).

Ďalšie vzdelávanie upravuje najmä nariadenie vlády 322/2006 v znení neskorších predpisov. Jednotlivé zložky sústavného vzdelávania:

 • príprava na výkon práce v zdravotníctve. Je určená pre iných zdravotníckych pracovníkov a trvá 6 mesiacov. Žiadateľa do prípravy na výkon práce v zdravotníctve zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň. Príprava končí odborným pohovorom pred komisiou, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeň vydá po úspešnom absolvovaní pohovoru osvedčenie o odbornej príprave na výkon práce v zdravotníctve.
 • špecializačné štúdium, ktorým sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu sú: klinická psychológia, poradenská psychológia a pracovná a organizačná psychológia.
 • príprava na výkon certifikovaných pracovných činností. Záujemcu zaraďuje do certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň (ktorá získala oprávnenie realizovať certifikovanú pracovnú činnosť) na základe jeho žiadosti ( napr. psychoterapiu mala právo realizovať Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, ktorá na toto získala akreditáciu) Certifikačná príprava v akreditovanom študijnom programe končí skúškou pred komisiou. Po úspešnom absolvovaní sa získava certifikát. Certifikované pracovné činnosti je možné získať v 3 oblastiach: drogové závislosti, psychoterapia, dopravná psychológia
 • sústavné vzdelávanie - môže realizovať SZÚ, komory, odborné spoločnosti, poskytovatelia a iné organizácie. Organizátor vzdelávacej aktivity má povinnosť vydať riadne prihláseným účastníkom potvrdenie o účasti, ktoré obsahuje údaje uvedené v Nariadení vlády SR č. 322/2005 Z.z. - §11, ods.2

Informácie o vzdelávacích aktivitách sústavného vzdelávania môžete získať na stránke komory (zoznam vzdelávacích aktivít), alebo u iných organizácii a inštitúcií, ktoré môžu v zmysle uvedených právnych predpisov organizovať sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Hodnotenie sústavného vzdelávania:


Sústavné vzdelávanie má dve zložky:
Nemerateľnú - výkon odbornej praxe a merateľnú – účasť na seminároch, konferenciách, odborná stáž, pedagogická , publikačná, vedecko –výskumná činnosť.. a tiež ukončenie špecializačného štúdia alebo certifikovanej pracovnej činnosti. Jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania sa nazýva kredit. (Podrobnejšie vo Vyhláške MZ 366/2005 v znení nasledujúcich doplnkov.) Pre psychológov je stanovené, že je potrebné získať 100 kreditov v sledovanom období, z toho 50 kreditov sa získava za prax a 50 je nutné dokladovať. Dokladovanie je potrebné v 5 ročných intervaloch od registrácie v každom zo získaných špecializačných, aj certifikačných odborov. Prihliada sa na prevažujúcu činnosť.

Pri započítavaní kreditov podľa odsekov sa prihliada aj na sústavné vzdelávanie v iných študijných odboroch alebo iných špecializačných odboroch, ako sú tie, v ktorých zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť, ak súvisia s výkonom príslušných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a najmä na to, či zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií.

Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí každých ďalších piatich rokov od dátumu posledného hodnotenia.

SKP akceptuje v rámci sústavného vzdelávania aktivity, ktoré zaradila do zoznamu vzdelávacích aktivít akceptovaných SKP ako súčasti ďalšieho vzdelávania a pridelila im registračné číslo. A tiež aj tie, ktoré sú organizované SZU, Slovenskou psychologickou spoločnosťou, Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, SLS, odbornými spoločnosťami, akreditovanými a vzdelávacími pracoviskami (napr. fakultné nemocnice) – ak potvrdenia spĺňajú náležitosti vyžadované podľa §11, bod.2, Nariadenia vlády SR 322/2006 Zz a ako organizátor je záhlaví napísaná niektorá z uvedených ustanovizní.

Dokladovanie:

Register

Členovia SKP majú prístup do svojej osobnej karty na základe hesla. Vo svoje karte môžu ( okrem iného) v časti týkajúcej sa vzdelávania zapisovať údaje týkajúce sa sústavného vzdelávania, ukladať naskenované potvrdenia o účasti na jednotlivých akciách, o ukončení špecializačného štúdia, certifikovanej činnosti, publikovaní a pod.


Registrovaní psychológovia po vyplnení žiadosti o prístup do časti osobnej karty a uhradení poplatku 10 €, získajú na 1 rok prístup do časti osobnej karty- len pre účely dokladovania sústavného vzdelávania ( zápis údajov a uloženia naskenovaných potvrdení).

Upozornenie: potvrdenia zaslané v papierovej forme nebudeme akceptovať.

Nezabudnite si prezrieť prílohy pridané k tomuto článku.

Návrat hore