SKP kontakt s médiamiKomunikácia s médiami:

Mgr. Eva Klimová

otvaracie_hodiny03-03-16_istropolis_01

Stránkové hodiny:

Pondelok: kancelária zatvorená
Utorok: kancelária zatvorená
Streda: kancelária zatvorená
Štvrtok: 9:00 – 12:00
Piatok: 9:00 – 12:00
Upozornenie:

Chod kancelárie bude od októbra 2019 prechodne zabezpečovať prezídium, v prípade potreby osobnej návštevy kancelárie je potrebné si dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu a overiť si prítomnosť. Ďakujeme za porozumenie.

tel.: + 421 2 4363 0699 - v úradných hodinách
mob: + 421 948 228 738 - v úradných hodinách
e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

V prípade, že nás kontaktujete e-mailom a ste psychológ vedený v registri komory, z dôvodu duplicity mien v registri uvádzajte i svoje registračné číslo v komore v tvare 4D....

V prípade žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám komora informácie poskytuje iba ak je zo žiadosti o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.


Poštová adresa:

Slovenská komora psychológov
Vajnorská 1
831 04 Bratislava 3

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba prevádzkovateľa:

PhDr. Vlasta Kurucová

Tel.: 0907 116 655

E-mail: zodpovednaosoba@komorapsychologov.sk

Podávanie podnetov:

Slovenská komora psychológov je oprávnená riešiť výhradne podnet/sťažnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti psychológom - poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je členom komory.

Podnet na psychológa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, registrovaného v komore, ktorý nie je členom komory rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Otázky smerujúce ku overeniu, či je psychológ zapísaný v registri ako registrovaný psychológ alebo ako člen komory smerujte na mail: skp.kancelaria@gmail.com

Podnety je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu komory.

Komora pri vybavovaní sťažností postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a v znení zákona č. 289/2012 Z.z. a rieši iba sťažnosti, ktoré spĺňajú legislatívou stanovené formálne náležitosti.

Upozornenie ku podávaniu podnetov na psychológov - súdnych znalcov:

Slovenská komora psychológov nie je oprávnená riešiť podnety dotýkajúce sa znaleckej činnosti v odbore psychológia. Znalecká činnosť v odbore psychológia je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených najmä v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.

Agenda súdnych znalcov je riadená Ministerstvom spravodlivosti SR, Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a nespadá do kompetencie Slovenskej komory psychológov.

V prípade otázok a podnetov na činnosť alebo správnosť postupu súdnych znalcov v odbore psychológia sa obráťte na Ministerstvo spravodlivosti SR:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Znalci/Uvod.aspx

Podnety, ktoré sa dotýkajú znaleckej činnosti a ktoré nie je Slovenská komora psychológov oprávnená riešiť komora zašle späť iniciátorovi podnetu.


Upozornenie pre psychológov - zasielanie dokladov o sústavnom vzdelávaní:

Doklady preukazujúce sústavné vzdelávanie (fotokópie osvedčení) zasielajte poštou na adresu komory. Doklady nie je možné vkladať do registra.

Zemepisná šírka: 48.159153870797
Zemepisná dĺžka: 17.128246898181
Možností trasy
Návrat hore